Vijesti za poslodavce

Kako zaposliti stranog radnika u Hrvatskoj?

author
Strancem se smatra svaka osoba koja nije hrvatski državljanin odnosno nema hrvatsko državljanstvo. Uvjeti za boravak i rad državljana treće zemlje u RH uređeni su odredbama Zakona o strancima.

U uvjetima manjka kvalificirane radne snage u brojnim sektorima, pitanje kako zaposliti stranog radnika postaje iznimno važno. Kako bismo na nj mogli odgovoriti, moramo najprije definirati pojam stranca. Strancem se smatra svaka osoba koja nije hrvatski državljanin odnosno nema hrvatsko državljanstvo. Uvjeti za boravak i rad državljana treće zemlje u RH uređeni su odredbama Zakona o strancima. PickJobs vam donosi vodič kako zaposliti stranog radnika ovisno različitim okolnostima te koja vam je dokumentacija potrebna.

Pod kojim uvjetima radnik koji nije državljanin članice EU može raditi za poslodavca iz Hrvatske?

Radnika koji nije državljanin članice Europske unije (radnici iz trećih zemalja) može raditi za hrvatskog poslodavca na temelju jednog od navedenog uvjeta:

  1. dozvole za boravak i rad;
  2. potvrde o prijavi rada (do 90 ili 30 dana u jednoj kalendarskoj godini);
  3. bez potvrde za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada (u posebnim slučajevima definiranim Zakonom o strancima).

Na kojim poslovima i kod kojih poslodavaca može raditi državljanin treće zemlje zaposlen u RH?

Državljanin treće zemlje može u RH raditi samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada. Uz to, može raditi samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.

Kako zaposliti stranog radnika dok čeka dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada?

Poslodavac u Hrvatskoj može stranca, odnosno državljanina treće zemlje zaposliti samo ako je pribavio dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada. Osim toga, može ga zaposliti samo na onim poslovima za koje je izdana dozvola za rad ili potvrda o prijavi boravka.

Kako se provodi test tržišta rada i zašto je on bitan za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Umjesto kvotnog sustava, od 1. siječnja 2021. uveden je test tržišta rada. To znači da poslodavac koji želi zaposliti stranog radnika, prije nego zatraži dozvolu za boravak i rad, mora provjeriti ima li mogućnost zaposliti radnika s tržišta rada Republike Hrvatske.

Test tržišta rada traje najduže 15 dana. U tom razdoblju, Hrvatski zavod za zapošljavanje mora istražiti ima li u evidenciji nezaposlenih osoba koji udovoljavaju traženim uvjetima te ih uputiti poslodavcu.

Radno mjesto na kojemu poslodavac želi zaposliti državljanina treće zemlje prvo će se pokušati popuniti osobama na nacionalnom tržištu rada (domaćom radnom snagom). Zato poslodavac u zahtjevu za provedbu testa tržišta rada mora točno odrediti koje uvjete radnik treba ispunjavati. Konkretno: koja je zahtijevana obrazovna kvalifikacija, radno iskustvo, posebna stručna znanja i vještine za određeno radno mjesto i slično.

Ako se uvidom u evidenciju nezaposlenih osoba utvrdi da postoje osobe na nacionalnom tržištu rada koje ispunjavaju uvjete koje je poslodavac naveo u zahtjevu za provedbu testa tržišta rada, HZZ će te osobe uputiti poslodavcu.

Ako test tržišta rada pokaže da u evidenciji nezaposlenih osoba nema raspoloživih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje ili se oni ne mogu ispuniti migracijama nezaposlenih osoba u zemlji (pozitivna obavijest HZZ-a), poslodavac može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad. To je potrebno učiniti u roku od 90 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatu testa tržišta rada.

Što je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad?

Zahtjevu za izdavanje dozvole treba priložiti:

  1. ugovor o radu državljana treće zemlje;
  2. dokaz da državljanin treće zemlje ispunjava zahtjeve poslodavca koje je zatražio u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac;
  3. rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije (samo ako je riječ o zapošljavanju državljanina treće zemlje koji će obavljati reguliranu profesiju);
  4. presliku valjane putne isprave;
  5. dokaz o nekažnjavanju za državljanina treće zemlje, ako je riječ o prvom privremenom boravku državljanina treće zemlje u RH.

Koje dokaze o ispunjavanju uvjeta iz testa tržišta rada treba dostaviti?

Dostavljaju se svjedodžbe, diplome, uvjerenja o osposobljenosti ili potvrda o radnom iskustvu (izvodi iz službenih evidencija, preporuke i izjave bivših poslodavaca i slično). Oni trebaju biti prevedeni na hrvatski jezik ako izvornik nije na hrvatskom/srodnom jeziku i latiničnom pismu. Kao dokaz o radnom iskustvu iznimno se može priznati i izjava poslodavca o osposobljenosti radnika za obavljanje poslova određenoga radnog mjesta (u slobodnoj formi), ako nije riječ reguliranoj profesiji i ako poslodavac u testu tržišta rada nije zatražio određenu obrazovnu kvalifikaciju. Bitno je da se dostave dokazi da državljanin treće zemlje ispunjava sve uvjete koje je poslodavac zatražio u testu tržišta rada (obrazovna kvalifikacija, radno iskustvo i sl.).

Rješenje o priznanju inozemne stručne kvalifikacije nije potrebno u svim slučajevima i za sva radna mjesta. Potrebno je samo ako će državljanin treće zemlje u RH obavljati neku od reguliranih profesija.

Koje uvjete poslodavac mora zadovoljiti kako bi mogao dobiti pozitivnu mišljenje HZZ-a?

Zavod će dati pozitivno mišljenje ukoliko je utvrđeno da poslodavac:

– obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj;

– ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja vezanih uz porez na dohodak i doprinose za obavezna osiguranja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije;

– u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske, a ukoliko je riječ o sezonskim obrtima najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni;

– nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

Je li moguće za određena zanimanja zatražiti dozvolu za boravak i rad bez mišljenja HZZ-a?

Upravno vijeće HZZ-a je u skladu s Zakonom o strancima donijelo Odluku o zanimanjima za koja poslodavac nije obvezan zatražiti provođenje testa tržišta rada. Za zanimanja koja su deficitarna nije potrebno provoditi test tržišta rada. Ipak,  i dalje je potrebno pozitivno mišljenje HZZ-a o zapošljavanju državljanina treće zemlje. Zato moraju biti ispunjeni svi prethodno navedeni uvjeti za izdavanje pozitivnog mišljenja HZZ-a.

 Na koji se rok izdaje dozvola za boravak i rad?

Kad razmatrate kako zaposliti stranog radnika, imajte u vidu namjeravano trajanje posla. Naime, dozvola za boravak i rad izdaje se na vrijeme koje je potrebno za obavljanje posla (na koje je sklopljen ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor). Ono može trajati do maksimalno godine dana.

Može li strani radnik raditi na poslovima ili za poslodavca za koje mu nije izdana dozvola za boravak i rad?

Radnik iz trećih zemalja smije raditi samo za poslodavca i na poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad.

#posao#zapošljavanje#radstranaca#poslovi#pickjobs#stopostoposao#studentskiposlovi#hzz

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.