Vijesti za posloprimce

HZZ: Kako do potpore za samozapošljavanje

author
Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u organizacijskim oblicima kao što su obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

PickJobs i HZZ vam donose potrebne informacije za ostvarivanje potpore za samozapošljavanje.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u organizacijskim oblicima kao što su obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Cilj mjere jest financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao, a traje 24 mjeseca.

Visina subvezije HZZ potpore

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

  • Skupina – do 15.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja:

- prerađivačka industrija

- građevinarstvo

  • Skupina – do 10.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja:

- prerađivačka industrija

- Informacije i komunikacije

  • Skupina – 7.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

- opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

- opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

- Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

- Prijevoz i skladištenje

- Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane

- Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

- Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

- Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

- Obrazovanje

- Umjetnost, zabava i rekreacija

- Ostale uslužne djelatnosti

Iznimno, podnositelji zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije mogu ostvariti potporu u iznosu od 15.000,00 EUR (111.017,50 kn) bez obzira koju od prihvatljivih djelatnosti registriraju.

Prihvatljivi troškovi HZZ potpore

Potpora se dodjeljuje primjenom fiksnog ili varijabilnog iznosa.

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

  • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
  • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
  • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
  • kupnja franšiza

Krajnji rok za prijavu HZZ potpore

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023. godine, odnosno do troška osiguranih sredstava.

Potrebna dokumentacija za HZZ potporu

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: https://mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-Građani.

Dokumentacija koju nezaposlena osoba dostavlja uz prijavu:

  • Poslovni plan s troškovnikom i naznakom vrste poslovnog subjekta koji će biti osnovan, odnosno registriran,
  • Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika ili Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)
  • Za osobe koje su ranije obavljale djelatnost putem registriranog obrta, trgovačkog društva ili slobodne djelatnosti:

Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.

Isplata sredstava HZZ potpore

Jednokratno, na račun poslovnog subjekta, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore, a pod  uvjetom dostave instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) i rješenja nadležnog registra, odnosno tijela (npr., sudski registar, obrtnička komora, nadležno ministarstvo) o upisu poslovnog subjekta od strane podnositelja zahtjeva.

#posao#hzz#zavodzazaposljavanje#hrvatskogzavodazazapošljavanje#poslovi#pickjobs#stopostoposao

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.