Graditeljski limar (m / ž)

Ad ID: 872154590
Full-Time

Graditeljski limar (m / ž)

MINISTARSTVO OBRANE
Požega, Hrvatska
Job Description

Na temelju članka 48. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), a u skladu s Planom prijma osoblja za 2020. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja, KLASA: 022-03/20-42/01, URBROJ: 50301-29/23-20-2 od 27. veljače 2020., uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/2, URBROJ: 513-05-01-20-13 od 17. rujna 2020., Ministarstvo obrane raspisuje oglas za prijam namještenika u službu u Ministarstvo obrane - Oružane snage Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme na radna mjesta namještenika III. vrste:

7. Graditeljski limar (m/ž)

  • 1 izvršitelj/ica.

Mjesto rada:

  • Požega.

Stručni uvjeti:

  • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima te uvjete propisane člankom 34. i 47. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

U Oružane snage Republike Hrvatske u statusu namještenika ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Namještenici se primaju u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice)
  • presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi odgovarajuće struke
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od mjesec dana)
  • dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko kandidat/kinja ostvaruje takvo pravo
  • presliku Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja i/ili strojara kotlovskog postrojenja i sl., za radna mjesta pod rednim brojem 2., 13. i 20.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte naznačene u prijavi.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https: //branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ice nacionalne manjine.

Oglas provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku: Komisija) koju imenuje ministar obrane. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune te s tim kandidatima provodi razgovor (intervju).

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi na razgovor (intervju) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju) na web stranici Ministarstva obrane (https://www.morh.hr).

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za službu u Oružanim snagama Republike Hrvatske te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.

Nakon izbora kandidata/kinje, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva obrane (https://www.morh.hr) istovremeno s objavom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr te internetskoj stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr. Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Job Features
  • Travel Expenses Fee
Education High School, Associate degree
Work Location
Požega, Croatia
If you need help or have questions about creating your account, publishing Job Ads, managing applicants etc. Feel free to check out our FAQ document and you can contact us anytime at info@pick.jobs or you can call us directly at +385 (0)1 618 49 17

Download PickJobs mobile app

Download free PickJobs mobile app on your Android or iOS device, via Google Play Store or App Store and gain access anywhere, anytime.

;