Medicinska sestra / tehničar

Br. oglasa: 580956434
Na određeno

Medicinska sestra / tehničar

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Pakrac, Hrvatska
Opis posla

 
Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01- 2-623/24-1 ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos
 

    na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnih radnika

14. medicinska sestra/tehničar – 2 (dva)izvršitelja/ice

Uvjeti: završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/ tehničar (SSS/4. g.),  položen stručni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva u struci (uključujući trajanje pripravničkog staža), važeće odobrenje za samostalan rad
Ili  završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/ tehničar (SSS/5. g.), važeće odobrenje za samostalan rad.

Za radna mjesta pod rednim brojem 1-10, 18-21 postoji mogućnost rješenja stambenog pitanja. Za dodatne pogodnosti molimo pogledati https://pakrac.hr/wp-content/uploads/2020/09/Javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvenciju-doktorima-medicine-zaposlenima-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucjku-Grada-Pakraca.pdf
Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Prijavi treba obavezno priložiti:
–- –- vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana), dokaz o državljanstvu, za radno mjesto 1-11, 13-14, 18-21: odobrenje za samostalan rad (licenca) , uvjerenje o položenome stručnom/ državnom ispitu (za dr.med. koji su studij medicine upisali prije 01.07.2013.); dokaz o stručnoj spremi: za radno mjesto br: 1-11,13, 18-21: diploma,  za radno mjesto br: 1-10, 19-21: uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu/ispitu iz uže specijalizacije;  za radno mjesto br.11., 13: dopunska isprava o studiju s prosjekom ocjena i dužinom studiranja; za radno mjesto br.14: svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.i 4. razreda,  uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (SSS/4godine) ili svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.4 i 5.razreda, (SSS/5godina), za radno mjesto br. 15., 17.: svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3./ 4. razreda;  za radno mjesto br. 12., 16.: svjedodžbu o završenom školovanju;   za radno mjesto br. 19-21: dokaz o mirovinskom statusu.
 
 Kandidati su dužni dostaviti   dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.
Svi dokumenti prilažu se u preslici, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.
Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19,84/21), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Ako se na natječaj prijave kandidati iz čl. 48. st.1-3. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/2021), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 49. navedenog zakona.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.
Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6, 7, 8. i 48.f. navedenog zakona.
Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjete iz članka 9. navedenog zakona  – dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju– psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana (www.ozbpakrac-bhv.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.
Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata
bez     obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Prijavom na natječaj smatra se da su pristupnici dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz točnu naznaku „Natječaj za zapošljavanje- za zanimanje“, u roku od 8 dana od dana objave.
 

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Pakrac, Požeško-slavonska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.