Medicinska sestra / medicinski tehničar shm

Br. oglasa: 614143136
Na neodređeno

Medicinska sestra / medicinski tehničar shm

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D´URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA
Hrvatska
Opis posla

URBROJ: 2163-5-1-139/22.                                                                                                        NN 8/22; 19.01.2022.
Pula, 18.01.2022.
 
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i članka 32. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, ravnateljica Nastavnog zavoda raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za prijam na rad u javnu službu
 
2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SHM
2.6. Ispostava Umag – dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme
 
 
Uvjeti:
2. VŠS/SSS - Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva/ srednja medicinska škola, odobrenje za rad, položen vozački ispit za B kategoriju, poznavanje rada na PC-u
 
Kandidati se na natječaj prijavljuju dostavom:

  • vlastoručno potpisana zamolba,
  • životopis,
  • dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika,
  • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom stažu ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja ovog natječaja
  • važeća vozačka dozvola – preslika (točka 2.)
  • preslik potvrde o završenoj edukaciji iz područja djelatnosti hitne medicine ukoliko je kandidat posjeduje

 
Prilikom sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju. Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
 
Svi kandidati podnošenjem zamolbe daju svoju izričitu suglasnost Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.
Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.
Podnositelji zamolbe prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice.
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na https://zhmiz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Izjava-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka.pdf
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se prilikom dostave zamolbe na  natječaj pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju i uz zamolbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu zamolbu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - www.zhmiz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao zamolbu.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - www.zhmiz.hr. nakon donošenja odluke o izboru kandidata.
Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, s naznakom – Prijava na natječaj, na e-mail adresu: info@zhmiz.hr ili putem pošte na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Zagrebačka 30, 52100 Pula.
Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja.


  Ravnateljica
  Gordana Antić, dr.med.spec.
 

Kontakt email: info@zhmiz.hr

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik
Vozačka dozvola B
Mjesto rada
Istarska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.