Medicinska sestra / medicinski tehničar ili prvostupnik / prvostupnica u djelatnosti hitne medicine 1

Br. oglasa: 438923452
Na određeno

Medicinska sestra / medicinski tehničar ili prvostupnik / prvostupnica u djelatnosti hitne medicine 1

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, Hrvatska
Opis posla

Zavod za   hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje


NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija za:
 

  1. medicinska sestra/ tehničar u djelatnosti hitne medicine 1 ili medicinska sestra/tehničar prvostupnik u djelatnosti hitne medicine 1  (m/ž) u Timu (1  izvršitelj) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za radnika za vrijeme specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine


Uvjeti za radna mjesta  broj 1:

- VŠS/ prvostupnik sestrinstva, SSS/ medicinska sestra/tehničar i SSS/medicinska sestra/tehničar sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 5 godina,         

- položen stručni ispit (samo oni koji su u obvezi polaganja istog) ,

- 1 godina radnog iskustva u struci (osim kandidata sa završenim petogodišnjim obrazovnim programom za zanimanje medicinska sestra/tehničar i kandidata koji su upisali preddiplomski sveučilišni  studij sestrinstva u akademskoj godini 2013./2014 i nadalje),

- važeće odobrenje za samostalan rad od HKMS-a,

- vozačka dozvola B-kategorije,


Provođenje selekcijskog postupka:

Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem .

Kandidati koji se prijave na natječaj bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti pisanim pozivom (putem e-maila).  Provjera znanja i sposobnosti kandidata  vršit će se testiranjem.


Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

- životopis,

- preslik dokaza o državljanstvu 

- preslik diplome /svjedodžbe ,

- elektronički zapisnik (ili potvrda) izdana od strane HZMO-a o evidentiramom radnom stažu ,

- preslika vozačke dozvole B kategorije,

- preslik važećeg odobrenja (licence) za samostalan rad  HKMS-a

- preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu  (samo oni koji su u obvezi polaganja istog)

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti  na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola, čl.13.stavak 2.  Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju kandidati su uz prijavu u obvezi  dostaviti dokaze iz čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21).

 

Popis  dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske  na poveznici: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje- 843/843.

 

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o  civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 49. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji mu je način prestao radni odnos.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata  za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679.

Svi kandidati koji podnesu prijave dužni su u zamolbi navesti ispravan kontakt (broj mobitela i/ili  fiksnog telefona i/ili e-mail adresu) na kojem će biti dostupni.

Svi kandidati koji ne pristupe na testiranje, a o istom su uredno obaviješteni smatrat će se da su odustali od prijave. 

Sukladno čl.156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN 100/18), Zavod će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela  iz glave XVI. i XVIII. Kaznenog zakona.

Izabarani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se da dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani, uz upozorenje  da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos jer je isto uvjet za prijem u radni odnos.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni, bez obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru i to putem internet stranice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

Natečajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava , s tim da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik
Vozačka dozvola B
Mjesto rada
Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.