DOKTOR MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE (m / ž)

Br. oglasa: 791159695
Puno radno vrijeme

DOKTOR MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE (m / ž)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Split, Hrvatska
Opis posla

JAVNI NATJEČAJ

za prijam pristupnika za odobravanje specijalističkog usavršavanja u djelatnosti

HITNE MEDICINE – 7 izvršitelja (m/ž)

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja - doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

Pristupnici su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • presliku osobne iskaznice (obje strane)
 • presliku diplome o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja
 • elektronički zapis (ili uvjerenje) nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za podnositelje prijava koji su u obvezi polaganja)
 • preslika važećeg odobrenja (licence) za samostalni rad Hrvatske liječničke komore
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 • popis objavljenih radova i preslike radova
 • presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati te se bodovanje i razgovor obavljaju samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu.

S pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja obaviti će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

Na razgovoru s Povjerenstvom, pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike svih dokumenata.

Pristupnicima će poziv za razgovor biti upućen putem elektroničke pošte, stoga je potrebno u prijavi na

natječaj naznačiti i e-mail adresu.

Bodovanje i odabir pristupnika vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za izbor specijalizanata.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 198/19. i 84/21.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Split.

Prijava na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, 21000 Split, Spinčićeva 2, s naznakom: „Za natječaj za specijalizaciju iz hitne medicine“.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, radi provođenja javnog natječaja.

Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije zadržava pravo poništenja natječaja kao i pravo ne odabrati niti jednog pristupnika bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima.

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije će po službenoj dužnosti za izabrane specijalizante pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona.

Odluka o izboru specijalizanta objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Mjesto rada
Split, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

EURES
Sva prava pridržana © 2024, www.ec.europa.eu
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica EURES-a.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.