Doktor / ica medicine, specijalist / ica neurolog / inja

Br. oglasa: 746210790
Na neodređeno

Doktor / ica medicine, specijalist / ica neurolog / inja

Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije
Krapina, Hrvatska
Opis posla

Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos


2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA NEUROLOG U SPECIJALISTIČKOJ NEUROLOŠKOJ ORDINACIJI – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijemeu Specijalističkoj neurološkoj ordinaciji Krapina, uz probni rok

Uvjeti:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine – VSS
 • specijalistički ispit iz neurologije
 • odobrenje za samostalan rad spec. neurologa
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • dr. med. koji su upisali studijski program obit. med. nakon 01.07.2013. godine i nadalje ne trebaju imati posebno položen stručni ispit i radno iskustvo 5 mjeseci


Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diplome)
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu specijaliste neurologa
 • presliku odobrenja za samostalan rad spec.neurologa
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima  evidentiranim u matičnoj evidenciji
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili presliku),Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dostaviti dokumentaciju propisanu posebnim zakonom i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102 stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz članka 103 stavka 1. citiranog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi citiranog Zakona objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN 84/21) da dostave dokaze iz čl. 49. navedenog Zakona  u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata  potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) uz prijavu na javni natječaj dužne su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Dom zdravlja pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom:  „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa“  u roku od 8 dana od objave natječaja.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.dzkzz.hr 

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Krapina, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.