4. stručni / a suradnik / ca - vježbenik / ca

Br. oglasa: 664999110
Na neodređeno

4. stručni / a suradnik / ca - vježbenik / ca

Ministarstvo zdravstva
Zagreb, Hrvatska
Opis posla


Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), uz mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-02/23-01/03, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 16. siječnja 2023. godine i KLASA: 112-01/23-01/101, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-02 od 14. veljače 2023. godine, Ministarstvo zdravstva raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
 Ministarstvo zdravstva
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
II. UPRAVA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ZDRAVSTVENI TURIZAM, LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE, JAVNO ZDRAVSTVO I JAVNOZDRAVSTVENU ZAŠTITU
            Sektor za lijekove i medicinske proizvode
Služba za medicinske proizvode
4. Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 65.)
Uvjeti:
•završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij zdravstvene, ekonomske ili druge društvene struke
•bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci)
•poznavanje engleskog jezika
•poznavanje rada na osobnom računalu
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22 – dalje u tekstu: Zakon).
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
Za osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci.
Sukladno članku 56. stavku 1. Zakona, vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnoga rada može pristupiti polaganju državnog ispita.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona. Državni ispit nije dužan polagati kandidat koji ima položen pravosudni ispit.
U radno iskustvo na odgovarajućim poslovima sukladno članku 48. stavku 5. Zakona uračunava se i vrijeme obavljanja poslova na temelju članka 62. stavka 1. Zakona (povjeravanje poslova državnog tijela na temelju ugovora o djelu) te vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
1.životopis;
2.dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
3.dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio). Iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za prijam na radno mjesto na koje se prijavljuje. Neće se priznati dostava Potvrde o stažu i plaći s obzirom da ista ne sadrži potrebne podatke (za radna mjesta pod rednim brojevima: 2. i 3.);
4.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljivo da osoba nema radnog iskustva u struci ili ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž (za radna mjesta pod rednim brojevima: 1., 4., 5. i 6.);
5.presliku diplome (za radna mjesta pod rednim brojevima: 2., 3., 4., 5. i 6.);
6.presliku svjedodžbe (za radno mjesto pod rednim brojem 1.);
7.dokaz o znanju engleskog jezika - preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika svjedodžbe ili indeksa (za radna mjesta pod rednim brojevima: 2., 3., 4., 5. i 6.);
8.presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni ispit) i uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu (za kandidate koji imaju položen pravosudni ispit) (za radna mjesta pod rednim brojevima: 2. i 3.).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva, Zagreb, Ksaver 200a, s naznakom „Za javni natječaj“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zdravstva. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu. Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na osobnom računalu i poznavanja engleskog jezika.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom u postupku.
Opis poslova, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva zdravstva https://zdravstvo.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima (intervju) bit će objavljeno na web stranici Ministarstva zdravstva, https://zdravstvo.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja i intervjua.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju ili razgovoru (intervjuu), ministar zdravstva će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva zdravstva, https://zdravstvo.gov.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.