Kuhar / ica

Br. oglasa: 861618601
Na neodređeno

Kuhar / ica

DJEČJI VRTIĆ ZRNO
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13, 98/19, 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Zrno”, Zagreb, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta Kuhar/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj/ica, upražnjeni poslovi.
Uvjeti: -prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente koji se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku:
- životopis
- dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
- dokaz o državljanstvu,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)), ne starije od dana objave natječaja.
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), - ne starije od dana objave natječaja
- dokaz o radno-pravnom statusu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od dana objave natječaja
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat je u prijavi dužan navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu) te naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Ukoliko osobni podaci iz priloženih dokumenata i prijave nisu istovjetni, kandidat je dužan dostaviti dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,02/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13, 98/19), uz ostale dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti  i odgovarajuće dokaze o ostvarivanju prava prednosti, kao rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze koji su dostupni na mrežnoj stranici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Za predloženog kandidata provest će se provjera postojanja/nepostojanja zapreka za zasnivanje radnoga odnosa prema članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) kod preostalih nadležnih tijela.
Kandidat predložen za izbor bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane i primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 4. 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati u svrhu provođenja natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dječji Vrtić “Zrno”, Nede Krmpotić 5, 10000 Zagreb, s naznakom ''Natječaj za kuhara/icu na neodređeno vrijeme – ne otvarati''. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića “Zrno”, Zagreb, Nede Krmpotić 5. O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom obavijesti o izboru kandidata putem mrežne stranice vrtića i oglasne ploče vrtića u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.
Natječaj vrijedi od 07. 03. 2024. do 15. 03. 2024.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.