Stručni / a suradnik / ca

Br. oglasa: 480719426
Na neodređeno

Stručni / a suradnik / ca

HKSR
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članaka 7. Pravilnika o uredu Hrvatske komore socijalnih radnika (KLASA: 012-02/21-01/02, URBROJ: 539/01-21-6 od 23. kolovoza 2021. godine), dana 14. siječnja 2022. godine predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
Stručni suradnik - na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica
ROK PRIJAVE: 24. siječanj 2022. godine 
Uvjeti:
•Magistar socijalnog rada ili socijalne politike sa završenim preddiplomskim studijem socijalnog rada,
•12 mjeseci radnog staža,
•položen stručni ispit,
•priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
•nepostojanje zapreka iz čl. 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),
•probni rad od šest mjeseci.
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidat treba priložiti :
•domovnica (preslika),
•dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
•dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) – original,
•uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
•uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
•odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada (preslika)
•životopis
Kandidati čije su prijave potpune i pravovremene pristupit će motivacijskom razgovoru (intervju).
Izvorišne osnove provjere znanja su:
Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN br. 16/19) i Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21).
Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja motivacijskog intervjua biti obaviješteni telefonskim putem.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf  
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Hrvatskoj komori socijalnih radnika da, kao voditelj zbirke podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave se podnose u roku od 10 dana od objave natječaja na adresu: Hrvatska komora socijalnih radnika, Ilica 35, 10000 Zagreb, s naznakom „ Za javni natječaj“.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Hrvatske komore socijalnih radnika (www.hksr.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15).

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.