Pomoćnik za djecu - stručno komunikacijski posrednik (m / ž)

Br. oglasa: 258544759
Na određeno

Pomoćnik za djecu - stručno komunikacijski posrednik (m / ž)

DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF
Novi Marof, Hrvatska
Opis posla

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br .10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Novi Marof i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Novi Marof od 11.3.2023.godine objavljuje

 

NATJEČAJ

 za obavljanje poslova radnog mjesta

 

POMOĆNIK ZA DJECU – STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK (m/ž) -   na određeno nepuno radno vrijeme  (1 izvršitelj m/ž)

 

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Za prijem na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), te imati završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

 

Uz vlastoručno potpisanu pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u preslici:

 

  • životopis (vlastoručno potpisan)
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije  od 2 mjeseca 
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od 2 mjeseca
  • uvjerenje Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od 2 mjeseca
  • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

 

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-sinvaliditetom


Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

                                

Prijave dostaviti na adresu: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Novi Marof, Otona Ivekovića 12, 42220 Novi Marof, s naznakom „Za natječaj – pomoćnik/ica za djecu“ u roku od 8 dana od objave natječaja.

  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.    

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Novi Marof.

 

Natječaj je objavljen dana 14.3.2023. važi do 22.3.2023. godine.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Novi Marof, Varaždinska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.