Osoba za ispomoć za dijete s teškoćama u razvoju

Br. oglasa: 577786967
Na određeno

Osoba za ispomoć za dijete s teškoćama u razvoju

Dječji Vrtić GROBNIČKI TIĆI
Mošćenička Draga, Hrvatska
Opis posla

Odgajatelji u mirovini,učitelji u mirovini,psiholozi ili pedagozi u mirovini.
Studenti vanrednih studija.


KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN

Šetalište Maršala Tita 1

51415 Lovran

 

Broj: 02-875/23

Lovran, 15. studenoga  2023.g..

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“, br. 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23), objavljujem

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Gipser – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja

Uvjeti:

-  završena srednja medicinska škola (SSS)

- jedna godina radnog iskustva

Probni rad 2 mjeseca

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

– zamolbu

– životopis

– preslik svjedodžbe/diplome

– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– preslik domovnice ili osobne iskaznice.

Rok za podnošenje prijava i dokaza o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja pri Zavodu za zapošljavanje.

Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:

Klinika za ortopediju Lovran, Šetalište maršla Tita 1, 51415 Lovran, s napomenom:

 „ Zamolba za prijam u radni odnos - ne otvarati “.

Dodatne informacije zatražiti na adresu e-pošte: klinika.lovran@ri.t-com.hr

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 3 radna dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici Klinike za ortopediju Lovran:  http://www.orto-lovran.hr/

Pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („NN“, br. 82/08 i 69/17).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Klinika za ortopediju Lovran dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Klinika za ortopediju Lovran pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetskoj stranici Klinike za ortopediju Lovran – http://www.orto-lovran.hr/

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja, a natječajna dokumentacija bit će vraćena kandidatima.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

II. Natječaj će se objaviti pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici Klinike za ortopediju Lovran

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.           

                                                                      

 

 

 

 

 Kontakt email: stanislava.perusic@gmail.com

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Mošćenička Draga, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.