Njegovatelj / ica

Br. oglasa: 722272118
Na neodređeno

Njegovatelj / ica

DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA
Hrvatska
Opis posla
Temeljem članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) i članka 23. Statuta Doma za odrasle osobe Motovun,  ravnateljica Doma raspisuje
 
JAVNI  NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu
 
NJEGOVATELJ/ICA,  tri (3)  izvršitelj/ice  (m/ž),  na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od  mjesec dana
UVJETI: osnovno školsko obrazovanje, položen tečaj za njegu, položen vozački ispit ''B' kategorije uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi,  dokaz o hrvatskom državljanstvu, preslika potvrde o položenom tečaju za njegu, presliku vozačke dozvole, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.
 
 
Za izabranog kandidata dokaz o ne postojanju zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi, ustanova će pribaviti po službenoj dužnosti.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i na ženske osobe.
Kandidati u vlastoručno potpisanoj prijavi, dužni su navesti popis dokumentacije koju prilažu.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s invaliditetom).
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom za odrasle osobe Motovun, Brkač 28, 52 424 Motovun, s naznakom  ''Natječaj za zapošljavanje''.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i/ili nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Kandidati čije su prijave pravodobne i potpune, te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na razgovor.
Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe Motovun da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
O rezultatima natječaja podnositelji prijave biti će pismeno obavješteni.
Pogodnosti
  • Djelomična naknada za putne troškove
Obrazovanje Osnovna škola
Vozačka dozvola B
Mjesto rada
Istarska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.