Njegovatelj / ica

Br. oglasa: 593292526
Na neodređeno

Njegovatelj / ica

DOM ZA ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD
Lobor, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 127/22. i 58/23.), članka  23.    Statuta Doma za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253  od 19. listopada 2023. godine te izdanih  prethodnih suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/23-02/131, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2; KLASA: 100-01/23-02/298, URBROJ: 524-08-01-02/3-23-2; i KLASA: 100-01/23-02/195, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2, a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma,   ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobor-grad raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na radna mjesta:
 

1. NJEGOVATELJ   - 1 izvršitelj/ica na   neodređeno vrijeme u punom radnom    vremenu      - upražnjena radna mjesta

 Uvjeti: završeno osnovnoškolsko obrazovanje  i tečaj za njegu

   Posebni uvjeti: položen tečaj za njegu

   Ostalo: Probni rad 1 mjesec

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu, kandidati trebaju dostaviti i   dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (presliku  svjedodžbe ili diplome),
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za radno mjesto navedeno pod točkom 1. i 2, osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/tehničar (presliku),
 • Odobrenje za samostalan rad za točku 1. i 2.  (preslika),
 • Dokaz o položenom tečaju za njegu  za točku 3. i 4. (preslika Uvjerenja)
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • Elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radni staž) – ne starije   od dana objave natječaja
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja.

 

U  radni odnos niti na jedno radno mjesto  ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 213. i 214. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

 • Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
 • Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
 • Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
 • Pisane prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ neposredno ili poštom na adresu:
 • Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253, s naznakom: „navesti naziv radnog mjesta za koje se dostavlja ponuda“ – ­­­­­­­­­­­___ izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme - NE OTVARAJ“.
 • Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i svu priloženu dokumentaciju navedenu u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelj.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“
 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz (rješenje) o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 • Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja  mogu biti pozvani na  razgovor  (intervju).
 • Kandidati/kinje koji/e ne pristupe razgovoru (intervjuu) više se ne smatraju kandidatima/kinjama u postupku.
 • Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (poziv na intervju) objavit će se najmanje pet (5) dana prije dana određenog za razgovor, na web stranici Doma za odrasle osobe Lobor-grad, https://www.lobor-grad.hr .
 • Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 • Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje poslova radnog mjesta snosi Dom za odrasle osobe Lobor-grad.
 • Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u radni odnos.
 • O rezultatima javnog natječaja kadidat/kinja  će biti obaviješten/a javnom objavom odluke o prijemu izabranog kandidata/kinje na web - stranici Doma za odrasle osobe Lobor-grad, http://www.lobor-grad.hr .
 • Dostava odluke svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici Doma za odrasle osobe Lobor-grad.
 • Dom za odrasle osobe Lobor-grad će prikupljene osobne podatke kandidata obrađivati isključivo u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), te ih čuvati u zakonskom roku.

 

 

 

.

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Osnovna škola
Mjesto rada
Lobor, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.