Medicinska sestra / medicinski tehničar

Br. oglasa: 430710844
Na neodređeno

Medicinska sestra / medicinski tehničar

Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj - Casa per anziani Domenico Pergolis Rovigno
Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22),  ravnateljica Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno, raspisuje

                                                                  N A T J E Č A J
                                     za zasnivanje radnog odnosa  za radna mjesta

Medicinska sestra / Medicinski tehničar  - 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme  probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre,
položen stručni ispit,
važeće odobrenje za samostalan rad,
poznavanje rada na računalu,
poznavanje talijanskog jezika,
jedna godina radnog iskustva u struci ( ne odnosi se na kandidate školovane po petogodišnjem programu )

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti : 

Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima ( e-mail adresa, broj mobitela ili telefona)
Životopis
Važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, a u slučaju da ne posjeduje ni jednu od navedenih isprava – domovnicu
Diplomu/svjedodžbu o završenom školovanju za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2.,
Dokaz o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2.,
 Važeće odobrenje za samostalan rad  (licenca ) za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2.,
Svjedodžbu o završenom osnovno školskom obrazovanju i položenom tečaju za njegu za radno mjesto pod rednim brojem 3. i 4.,
Vlastoručno potpisana izjava o poznavanju talijanskog jezika za radna mjesta pod rednim brojem 1-4.
Vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2.
Dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaj za radna mjesta od 1-4.
Potvrda poslodavca ili  drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno iskustvo za radno mjesto pod red.br. 1. i 2.
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  za radna mjesta pod rednim broje 1-4


Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidat biti pozvan da iste dostave na uvid u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili nepotpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata/kinje ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine br. 18/22 i 46/22) pribaviti će po službenoj dužnosti Dom, i uvjet je za sklapanje Ugovora o radu.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Domu za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja - zapošljavanja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

Osobni podaci obrađuju se i pohranjuju i temeljem ispunjenja pravnih obveza voditelja obrade.

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.

Podnositelji prijave prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice voditelja obrade -  www.domzaodrasle-dp.hr.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (“Narodne novine” 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete mogu se obaviti razgovori, te po potrebi provesti dodatno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati/kinje primaju u radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, Dom  neće dati prednost pri zapošljavanju ako se po provedenom dodatno testiranju utvrdi da se kandidat/kinja ne preporuča ili da se izrazito ne preporuča.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.