Vozač / ica specijalnog vozila

Br. oglasa: 542594856
Na neodređeno

Vozač / ica specijalnog vozila

VG Vodoopskrba d.o.o.
Velika Gorica, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/19.) t.d. VG vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, koje zastupa direktor Krunoslav Višić, ing. građ., objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam i raspored na radno mjesto:

  1. VOZAČ SPECIJALNOG VOZILA

(m/ž) – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s probnim radom od 5 mjeseci

Uvjeti:

- SSS

- vozačka dozvola C kategorije

- položen KOD 95

- kartica vozača poželjna, ali nije uvjet

- 1 godina radnog iskustva kao vozač

OPIS POSLA:

- vozi i rukuje specijalnim vozilom, rukovodi posadom u smjenskom ili dnevnom režimu

- odgovoran je za rad na siguran način cijele posade cisterne te za postavljanje prometne signalizacije

- komunicira sa strankama prilikom izvršavanja zadataka

- vodi brigu o ispravnosti vozila, potrebnim servisima i sl.

- u dežurstvu po potrebi obavlja nadzor mreže i precrpnih stanica

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Za prijavu na natječaj osoba treba obvezno priložiti:

1.pisanu prijavu na natječaj u kojoj je potrebno navesti sljedeće osobne podatke:

  • ime i prezime
  • OIB
  • datum i mjesto rođenja
  • adresu stanovanja
  • broj telefona ili mobitela, e-mail adresa
  • naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i
  • vlastoručni potpis

2. životopis

3. dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica/domovnica)

4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

5. preslika vozačke dozvole

6. preslika kartica vozača (ukoliko je posjeduje)

7. dokaz o ukupnom radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

8. uvjerenje da se ne vodi kazneni i istražni postupak, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja.

Prilozi, odnosno isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat će predočiti izvornik istih.

Ukoliko se osoba prijavljuje na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti pisanu prijavu sa svim traženim prilozima, odnosno ispravama, pojedinačno za svako radno mjesto.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17., 98/19. i 84/21.) dužna je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/NG/12%20pROSINAC/ZAPO%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge, odnosno isprave, navedene u natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osoba koja podnese neurednu i nepravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Pisane prijave podnose se putem pisarnice Društva ili poštom na adresu:

VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica ili na e-mail adresu: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO -   “, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Društva i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ukoliko se pisana prijava podnosi putem e-mail adrese sva potrebna dokumentacija obavezno mora biti privitak e-mailu u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg ili zip. Dokumentacija zaprimljena u formatima koji nisu prethodno navedeni neće se uzimati u obzir te će se smatrati kako ista nije ni dostavljena.

Obavijest o izboru kandidata biti će objavljena na web stranici Društva u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

Svi kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete iz natječaja za prijam i raspored na radno mjesto biti će pozvani na selekcijski razgovor, a po potrebi, prethodno i na testiranje. Ako se kandidat ne odazove pozivu na selekcijski razgovor, odnosno testiranje, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Uprava Društva donijeti će odluku o neizboru kandidata u sljedećim slučajevima:

1. kad se ne prijavi ni jedan kandidat

2. kad ni jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava sve formalne uvjete javnog natječaja

3. kad ni jedan od prijavljenih kandidata nije zadovoljio u postupku testiranja i/ili na selekcijskom razgovoru.

U slučaju da izabrani kandidat odustane od namjere zasnivanja radnog odnosa, Uprava Društva može izabrati drugog kandidata koji zadovoljava tražene uvjete natječaja ili donijeti odluku o neizboru kandidata.

Nakon raspisanog natječaja i provedenoga cjelokupnog postupka ne mora se izabrati nijedna osoba, te će se u tom slučaju donijeti odluka o neizboru kandidata i po potrebi, ponoviti natječaj.

Slanjem zamolbe za posao i životopisa kandidat pristaje na obradu osobnih podatka za potrebe procesa zapošljavanja koju provodi t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., sa sjedištem: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica, OIB: 62462242629, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18.).

Osobni podaci koji se obrađuju u selekcijskom postupku su: ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, spol, radno iskustvo, završena škola/fakultet, zanimanje, stručna sprema, radni staž, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa.

Kandidat daje podatke dobrovoljno te ima pravo: na pristup svojim podacima, ispravak ili brisanje istih, na ograničenje obrade svojih podataka te prenosivost istih, na prigovor i podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.

Zahtjev za ostvarivanje prava kandidata može se poslati Službeniku za zaštitu podataka na e-mail: zastita.podataka@vgvodoopskrba.hr ili poštom na adresu sjedišta t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.

Zahtjev za brisanjem podataka znači odstupanje od daljnjeg sudjelovanja u procesu zapošljavanja i rezultirat će momentalnim brisanjem podataka kandidata. Nakon brisanja osobnih podataka iz evidencija, u svrhu vođenja internih statistika, trajno će se čuvati samo podatak o činjenici da  se kandidat prijavio na natječaj u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o.

Osobne podatke kandidata t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. čuvat će do 2 godine od dana zaprimanja istih.Kontakt email: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Vozačka dozvola C
Mjesto rada
Velika Gorica, Zagrebačka županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.