Viši stručni suradnik / suradnica – voditelj / voditeljica projekta

Br. oglasa: 486177768
Na određeno

Viši stručni suradnik / suradnica – voditelj / voditeljica projekta

OPĆINA PRIVLAKA
Privlaka, Hrvatska
Opis posla

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIVLAKA

Na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK – voditelj/voditeljica projekta

 • jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 30. listopada 2026. godine, radi obavljanja privremenih poslova  (EU projekt, naziv projekta  „Ojačaj svoj radni potencijal - IV“, Program Zaželi – Prevencija institucionalizacije).

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • visoka stručna sprema      
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada na računalu.

 

Opis privremenih poslova:

 • organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta
 • održavanje i praćenje svih projektnih aktivnosti
 • suradnja, izvještavanje i komunikacija sa svim sudionicima projekta
 • promocija projekta u medijima
 • kontrola rada pružatelja usluga
 • osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva
 • sastavljanje izvještaja
 • praćenje financijskih transakcija.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Služba se zasniva na određeno vrijeme dok traje provedba projekta, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme ugovorenog trajanja EU projekta „Ojačaj svoj radni potencijal - IV“, Program Zaželi – Prevencija institucionalizacije.

 

Mjesto rada je u Općini Privlaka.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr)Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

 

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

 

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18., i 32/20.), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

 

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervju, smatrat će se da je povukao svoju prijavu na oglas.

 

Na internet stranici Općine Privlaka opcina-privlaka.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web stranici, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja iste.

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 

 • životopis

 

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),

 

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

 

 • dokaz o dosadašnjem iskustvu na administrativnim poslovima (potvrda ili preslika ugovora o radu)

 

 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

 

 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu Općine Privlaka ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, s naznakom „Prijava na oglas – prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik– voditelj projekta „Ojačaj svoj radni potencijal - IV“ – NE OTVARAJ.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Vozačka dozvola B
Mjesto rada
Privlaka, Zadarska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.