Pomoćni / a radnik / cau sustavu s posebnim uvjetima rada

Br. oglasa: 659480986
Na neodređeno

Pomoćni / a radnik / cau sustavu s posebnim uvjetima rada

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Uvjeti: NKV, probni rad 1 mjesec

Kandidati za sva radna mjesta dužni su, uz vlastoručno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektroničke pošte), priložiti u neovjerenom presliku:
-životopis, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju, domovnicu, odobrenje za samostalni rad (osim za radno mjesto pod brojem A3.), uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja), elektronički zapis o radno pravnom statusu (e - radna knjižica) (ne starija od 30 dana od objave natječaja).

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102 Zakona o Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) – poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf, zatim sukladno čl. 48 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) – poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
i čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarenje ovog prava.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru putem elektroničke adrese koju su naveli u zamolbi.
Odluka o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Klinike: www.kdb.hr (rubrika: Natječaji), te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Objavom Odluke o izboru na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Klinike smatra se da su svi kandidati natječaja obaviješteni.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/2008, 69/2017) na ovaj natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Obrada gore navedenih podataka je nužna za provedbu natječaja te kandidati podnošenjem prijave na natječaj daju Klinici za dječje bolesti Zagreb, voditelju obrade podataka, privolu za navedenu obradu podataka. Ako se kandidat u svojoj prijavi pozove na pravo prednosti sukladno posebnim propisima, njegovi podaci mogu biti proslijeđeni nadležnim ustanovama isključivo u svrhu provjere navedene dokumentacije. Pozivom na pravo prednosti, kandidat daje svoju privolu da se navedeni podaci obrađuju u svrhu utvrđivanja prava prednosti prema posebnim propisima.
Izabrani kandidat – zdravstveni radnik dužan je u roku od 5 radnih dana od objave Odluke o izboru pristupiti potpisivanju suglasnosti za pribavljanje posebnog uvjerenja iz čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 136/2021, 119/2022, 156/2022, 33/2023). Ako kandidat ne pristupi potpisivanju suglasnosti u navedenom roku ili odbije potpisati suglasnost, Klinika pridržava pravo na izmjenu Odluke o izboru ili na poništenje natječaja.
Prijave s dokumentacijom podnose se u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb, isključivo poštom, s naznakom: „Prijava na natječaj ___ (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava)“.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Osnovna škola
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.