Domar / ložač (m / ž)

Br. oglasa: 896691576
Na neodređeno

Domar / ložač (m / ž)

Osnovna škola Ante Kovačića
Zlatar, Hrvatska
Opis posla

 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 13. Pravilnika o radu (KLASA: 003-05/21-01/1, URBROJ: 2211/01-380-31-21-1 od 16. travnja 2021.) i članka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku  kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (KLASA: 003-05/19-01/2, URBROJ: 2211/01-380-31-19-1 od 7. ožujka 2019., u daljnjem tekstu: Pravilnik),   Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar  objavljuje
 
                                           N A T J E Č A J
                                                       za zapošljavanje
 
Radno mjesto: domar/ložač  (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme,
                                                                 20 sati tjedno
 
Mjesto rada: Osnovna škola Ante Kovačića, V. Nazora 1, 49250 Zlatar, Područna škola Donja
                     Batina i Područna škola Martinščina
 
Uvjeti:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.),  posebne uvjete prema članku 10. Pravilnika o radu Osnovne škola Ante Kovačića, Zlatar, i  članku 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“ broj 88/14., 20/15.):
- završena srednja škola tehničke struke
- položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s Pravilnikom o poslovima
  upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
-   životopis
-   dokaz o državljanstvu
-   dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-   uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
-   uvjerenje da  nije  pod  istragom  i da  se  protiv kandidata  ne  vodi  kazneni postupak glede
    zapreka  za  zasnivanje  radnog  odnosa  iz  članka 106. Zakona  o  odgoju  i  obrazovanju  u
      osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
-   elektronički zapis  ili  potvrdu  o  podacima  evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
     zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama. Odabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu, dužan je dostaviti originalne dokumente ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09 i 120/16.).
 
Izabrani kandidat bit će naknadno upućen od stane poslodavca na liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Prednost, u odnosu na ostale kandidate, ima samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza  potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku  48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na natječaj  dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rada koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:   https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 10/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.)  dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Ante Kovačića, Zlatar  za kandidate obvezno je testiranje.
Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:  http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/  najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima:
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)
 
Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili  poštom u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Ante Kovačića, V. Nazora 1, 49250 Zlatar, s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je objavljen dana 19. siječnja 2022. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici Škole na poveznici:  http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/
 
 

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola
Vozačka dozvola B
Mjesto rada
Zlatar, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.