čistač / ica

Br. oglasa: 865828163
Na neodređeno

čistač / ica

MUZEJ GRADA ZAGREBA
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Temeljem članka 33. Statuta Muzeja grada Zagreba, Muzeja grada Zagreba raspisuje                                              

NATJEČAJ

ČISTAČ/ICA
•1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
•mjesto rada – Zagreb, prijepodne
•djelomična naknada za prijevoz

 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
•NSS
•prednost radno iskustvo na tim poslovima,
•probni rad do mjesec dana.

Opis poslova radnog mjesta
•održava čistoću u svim prostorima Muzeja, dvorištu Muzeja i u zbirkama o kojima skrbi Muzej
•prema potrebi pomaže čuvanje stalnog postava ili povremene izložbe
•po potrebi obavlja dostavu pošte u gradu
•po potrebi mijenja portira
•radi i druge poslove po nalogu ravnatelja i tajnika.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te je istu potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
1.životopis
2.elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 3 mjeseca
3.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave
4.rodni ili vjenčani list za kandidate kojima osobni podaci nisu identični priloženim dokumentima
5.dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko se pozivaju na to pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17,98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine« br. 84/21) uz prijavu za natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u povodu natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu stanovanja ili elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Rok za podnošenje prijave je 15 (dana) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama ustanove i u na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, preporučeno ili neposredno , na adresu Muzeja: Muzej grada Zagreba, Opatička 20, 10 000 Zagreb, s naznakom »Natječaj čistač/ica – ne otvarati«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Muzej grada Zagreba i Grad Zagreb kao voditelji obrade mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119,  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Natječaj traje od 16.04.2024. do 02.05.2024. godine.

Pogodnosti
  • Djelomična naknada za putne troškove
Obrazovanje Osnovna škola
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.