Učitelj / učiteljica geografije

Br. oglasa: 496339663
Na neodređeno

Učitelj / učiteljica geografije

Međunarodna osnovna škola Adria
Opatija, Hrvatska
Opis posla

KLASA: 112-02/24-02/5

UBROJ: 2170-1-75-24-1

Opatija, 19. lipnja 2024.

 

Temeljem članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020, 133/2020, 151/2022, 156/2023) Međunarodna osnovna škola Adria / Adria International Primary School (dalje: Škola), zastupano po ravnateljici Marijeti Mašić, prof., dana 19. lipnja 2024. godine raspisala je

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/UČITELJICA GEOGRAFIJE (m/ž)

- 1 izvršitelj (m/ž), u Opatiji, na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata neposrednog odgojnog obrazovnog rada  tjedno), uz probni rok od 6 mjeseci

Izrazi u ovom Natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na muške  i ženske osobe.

 

UVJETI:

  • ispunjavanje uvjeta utvrđenih člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/2020, 151/2022, 156/2023) i člankom 21. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019 i 75/2020)
  • poznavanje engleskog jezika na B2 razini
  • ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/2020, 151/2022, 156/2023)

 

OPIS POSLOVA:

  • Traži učitelj/ica Geografije za rad u Međunarodnoj osnovnoj školi Adria koja je kandidat za IB PYP i MYP, odnosno na putu ka autorizaciji da postane IB svjetska škola. Više o programu može se pronaći na mrežnoj stranici https://adria-school.hr/programs/ . Program se izvodi na engleskom jeziku. Od kandidata se očekuje motiviranost i ozbiljan pristup poslu. Poslodavac nudi ugodno radno okruženje, stimulirajuću plaću i ulaganje u poslovni razvoj zaposlenika.

 

NATJEČAJNI POSTUPAK:

Prijava na natječaj podnosi se elektroničkim putem na careers@adria-school.hr u roku od 30 dana od dana objave natječaja, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ – UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE“.

Natječaj će biti otvoren od 19. lipnja 2024. do 19. srpnja 2024. godine.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti e-mail adresu i broj telefona u svrhu kontaktiranja tijekom natječajnog postupka.

U prijavi na natječaj kandidat dostavlja:

  • motivacijsko pismo
  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona, ne starije od dana raspisivanja natječaja
  • potvrdu o poznavanju Engleskog jezika na B2 razini (ukoliko ju kandidat ne posjeduje, provest će se testiranje o poznavanju Engleskog jezika)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu, prema izboru ravnateljice bit će pozvani na testiranje / intervju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , odnosno na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021) uz prijavu na natječaj u kojoj se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanjuosoba-s-invaliditetom

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Škola, kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka temeljem članka 6. stavka 1.(b), sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) sa svim pravima ispitanika koji iz iste proizlaze.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni po okončanju natječajnog postupka pute web stranice Škole ( https://adria-school.hr/ ) u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom te će se obavijest smatrati dostavljenom svim kandidatima istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Škole.

 

 Kontakt email: careers@adria-school.hr

Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Opatija, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.