Učitelj / ica kemije

Br. oglasa: 509230374
Na određeno

Učitelj / ica kemije

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPDOL
Josipdol, Hrvatska
Opis posla

Učitelj/ica kemije - jedan izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrjeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Mjesto rada je u sjedištu škole u Josipdolu, a prema potrebi i izvan sjedišta škole.

Bez uvjeta probnog rada.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) te uvjete utvrđene člankom 19. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („N.N.“ br. 6/19. i 75/20.).

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“N.N.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20).

Da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno drugog tijela koje ima uvid u kaznenu evidenciju.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

  1. vlastoručno potpisana prijava
  2. životopis
  3. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  4. dokaz o državljanstvu
  5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.

 

Sva navedena dokumentacija na natječaj prilaže se u preslici ili kopiji, a po primanju na radno mjesto dostavlja se originalna ili ovjerena kopija tražene dokumentacije.

Budući se natječajna dokumentacija dostavlja u neovjerenoj preslici, ista se neće vraćati.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku  48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokaze (rješenja, potvrde, uvjerenja i drugo) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja, dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se procjena prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (KLASA:035-01/19-01/5; URBROJ:2133-28-01-19-1 od 29.4.2019.g.; KLASA: 035-01/20-01/6, URBROJ:2133-28-01-20-1 od 10.06.2020. g.), koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica:

http://os-josipdol.skole.hr/upload/os-josipdol/newsattach/1066/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

O datumu provođenja procjene, odnosno terminu, mjestu i načinu održavanja procjene u Školi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Škole, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

 

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („N.N.“ broj: 42/18).

Rok za podnošenje prijave na natječaj je najmanje osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, s danom objave 18.01.2022. godine, a krajnji rok za podnošenje prijava je 26.01.2022. godine.

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol s naznakom „za natječaj“.

 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom, iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.