Pomoćnik / pomoćnica u nastavi

Br. oglasa: 807624763
Na određeno

Pomoćnik / pomoćnica u nastavi

PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR
Beli Manastir, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.,151/22., 155/23. i 156/23.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18., 59/19., 22/20. i 91/23.) Prva srednja škola Beli Manastir objavljuje
                                          
Natječaj
za obavljanje posla pomoćnika u nastavi
 
Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.
- za nastavnu godinu 2024./2025., a najduže do 30.6.2025.
- početak rada 02.09.2024.
Uvjeti:

 • najmanje završena srednja škola
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
 • pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora.

Opis poslova
Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.
Dodatna znanja i vještine
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
Poželjno:

 • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
 • iskustvo u volontiranju.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.
S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolbu za posao (vlastoručno potpisana)
 • životopis, vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom ili volontiranje te trajanje istog)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva)
 • dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima

ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja postupka.
U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. Dokumenti poslani na natječaju se ne vraćaju.
Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se s naznakom ''Natječaj – Pomoćnik u nastavi – NE OTVARATI!''
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.
Povjerenstvo za provedbu natječaja na internetskoj stranici škole, https://ss-prva-bm.skole.hr, objavit će rezultate natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluka.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Beli Manastir, Osječko-baranjska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.