Pomoćnik / pomoćnica u nastavi

Br. oglasa: 146346641
Na određeno

Pomoćnik / pomoćnica u nastavi

DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR
Beli Manastir, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 99. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20 i 151/22.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18., 59/19., 22/20. i 91/23.) za školsku godinu 2024./2025. Druga srednja škola Beli Manastir objavljuje   
                          
                                                           Javni poziv
                     za obavljanje posla pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju
 
Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.
U slučaju potrebe, povećat će se i broj pomoćnika.
Uvjeti:

 • najmanje završena srednja škola
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
 • pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora.

Opis poslova
Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.
Dodatna znanja i vještine
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
Poželjno:

 • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
 • iskustvo u volontiranju.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.
S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Na Javni poziv se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom ili volontiranje te trajanje istog)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva)
 • dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima
 • ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.) dužni su uz prijavu na Javni poziv pozvati se na to pravo i pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.), dužni su uz prijavu na Javni poziv, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.) uz prijavu na Javni poziv dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 13/03., 148/13. i 98/19.), dužni su uz prijavu na Javni poziv, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, pozvati se na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata te priložiti izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa po toj osnovi te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su uz prijavu na Javni poziv pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatom u postupku Javnog poziva, o čemu se dostavlja obavijest o razlogu zbog kojeg se ne smatra kandidatom.
Za kandidate prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane provest će se postupak razgovora s kandidatima (intervju) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir:
http://ss-druga-bm.skole.hr/upload/ss-druga bm/images/static3/2298/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf
Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima (intervjua) bit će objavljeno najmanje tri dana prije dana određenog za razgovor-intervju na mrežnoj stranici škole http://ss-druga-bm.skole.hr/
Razgovor s kandidatima (intervju), provodi se na način da kandidat odgovara na postavljena pitanja, simulaciju rješavanja slučajeva radnog mjesta ili na drugi prikladan način.
Prilikom razgovora s kandidatom (intervjua), članovi povjerenstva procjenjuju profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.
U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na Javni poziv kandidat daje privolu Drugoj srednjoj školi Beli Manastir za prikupljanje i obradu podataka iz Javnog poziva dokumentacije u svrhu provedbe Javnog poziva za zapošljavanje.
U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Prijave na Javni poziv dostavljaju se s naznakom „Javni poziv – Pomoćnik u nastavni – NE OTVARATI“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Radni odnos sa školom zasnovat će se za školsku godinu 2024./2025.
O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole http://ss-druga-bm.skole.hr/ u roku od 15 dana o dana donošenja odluke o izboru kandidata.                                                                                                 

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Beli Manastir, Osječko-baranjska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.