Pomoćnik / ica u nastavi

Br. oglasa: 696100833
Na određeno

Pomoćnik / ica u nastavi

OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA
Lobor, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članaka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.102/2018., 59/2019., 22/2020. i 91/2023.) te Javnog poziva Krapinsko-zagorske županije za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u projektu „Baltazar 7“ za šk. god. 2023./2024. (KLASA: 602-06/23-01/51, URBROJ: 2140-02-23-1, Krapina, od dana 28. srpnja 2023.), Osnovne škole Franje Horvata Kiša partner u projektu „Baltazar 7“ (u daljnjem tekstu: Škola), raspisuje 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2023./2024. u sklopu provedbe projekta „Baltazar 7“  

 

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Broj traženih osoba:  1 pomoćnik u nastavi

Mjesto rada: Osnovna škola Franje Horvata Kiša 

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.

Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima/temeljni kolektivni ugovor

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 21. lipnja 2024. godine.

 

UVJETI:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

 

Prednost će imati osobe:  

 • s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi
 • koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi
 • s iskustvom u volontiranju.

Na Natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora, sukladno čl. 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.102/2018., 59/2019., 22/2020. i 91/2023.).

 

OPIS POSLOVA

Opis poslova pomoćnika u nastavi definiran je Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Narodne novine br.102/2018., 59/2019., 22/2020. i 91/2023.).

 

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima, vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

NATJEČAJNI POSTUPAK

 

U prijavi na ovaj Natječaj kandidat treba navesti svoje osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu, navesti da je prijava za radno mjesto pomoćnika u nastavi te dostaviti sve tražene priloge.

 

Kandidati su dužni u svojoj prijavi na Natječaj priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

 

 • vlastoručno potpisana zamolba s navedenim osobnim podacima, nazivom radnog mjesta,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu,
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja,
 • dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo,
 • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati koja je sadržavala najmanje elemente programa utvrđene ovim natječajem, a kojeg kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično),
 • dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično)

 

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave Natječaja na web stranici Škole i istovremeno na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 3. lipnja 2024. godine.

 

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se putem redovite pošte ili osobnim dolaskom na adresu Škole: Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Trg sv. Ane 28., 49253 Lobor uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi - u projektu „Baltazar 7“ za šk. god. 2023./2024.“.

 

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom na Natječaju.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima Natječaja i koji su dostavili potpunu, pravodobnu i vlastoručno potpisanu prijavu, obavit će se razgovor u svrhu odabira kandidata za radno mjesto pomoćnika u nastavi.

Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, motivacija i osobine kandidata.

Kandidati će putem web stranice Škole biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja razgovora u okviru ovog Natječaja:  http://www.os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od prijave na Natječaj i više se ne smatra kandidatom u selekcijskom postupku.

O rezultatima natječaja – obavijest

O rezultatima provedenog selekcijskog postupka u okviru Natječaja kandidati će biti obavješteni putem web stranice Škole:  http://www.os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji u roku od najviše 5 radnih dana od dana donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Pozivanje na pravo prednosti pri zapošljavanju

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17., 98/19., 84/21.) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

- rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ),

- dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

- presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,

- dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,

- potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

- presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

- potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

- rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

- rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr.

Privola za obradu osobnih podataka

Kandidati prijavom na Natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe selekcijskog postupka te izvještavanja o provedbi projekta „Baltazar 7“, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Edukacija

Ukoliko odabrani kandidati za pomoćnika u nastavi nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije za pomoćnika u nastavi, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada u školama partnerima u projektu.

Odgovarajućim programom edukacije za pomoćnika u nastavi smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je sadržavala najmanje sljedeće elemente programa:

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

Ugovor o radu

S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi Škola će sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente iz prijave.

 

Sanitarni pregled

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u Školi, onaj pomoćnik u nastavi koji učeniku pruža pomoć pri uzimanju hrane i pića bit će upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda.

 

 

 

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Lobor, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.