Pomoćnik / ca u nastavi / stručno-komunikacijski / a posrednik / ca za učenike s poteškoćama u razvoju

Br. oglasa: 363698730
Na određeno

Pomoćnik / ca u nastavi / stručno-komunikacijski / a posrednik / ca za učenike s poteškoćama u razvoju

OSNOVNA ŠKOLA BOGUMIL TONI
Samobor, Hrvatska
Opis posla

Grad Samobor prijavitelj je projektnog prijedloga „Vjetar u leđa – faza VI“ prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom

Vjetar u leđa – faza VI na Poziv SF.2.4.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., u sklopu kojega je predviđen odabir i zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju od strane Osnovnih škola kojima je osnivač Grad Samobor.

Osnovna škola Bogumila Tonija,Samobor

kao partner u projektu ,,Vjetar u leđa-faza VI'' raspisuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Bogumila Tonija, Samobor

Broj traženih osoba: 2

Mjesto rada: Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme 20 do 30 sati tjedno ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad: u potpunosti

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

UVJETI:

 • najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija u edukacijama za pomoćnike u nastavi (mogućnost naknadnog osposobljavanja)
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nekažnjavanost

Prednost će imati osobe:

 • s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,
 • s iskustvom u neposrednom radu s djecom,
 • sa svjedodžbom/diplomom iz područja odgojno-obrazovne, zdravstvene ili humanističke struke.

Na Poziv se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. 

ODABIR KANDIDATA

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koje će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta ''Vjetar u leđa-faza VI''.

Povjerenstvo će biti sastavljeno od zaposlenika osnovne škole i predstavnika Grada Samobora.

UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnicima u nastavi, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze. Radno vrijeme biti će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju.

POSTUPAK PRIJAVE

U prijavi na ovaj poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o završenom osposobljavanju i stečenoj kvalifikaciji u edukacijama za pomoćnika u nastavi (ako postoji)
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Poziva
 • elektronički zapis HZMO (staž osiguranja) ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19, 156/23), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj  84/21), dužne su u prijavi na poziv za iskaz interesa pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na poziv za iskaz interesa dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Podnošenjem prijava na poziv kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Milana Langa, Bregana da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Preslike ne moraju biti ovjerene od javnog bilježnika.

Grad Samobor zadržava pravo uvida u originalne dokumente.

DOSTAVA PRIJAVA ZA RADNO MJESTO

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:

OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA

Ulica Bogumila Tonija, Samobor

10 430 SAMOBOR

Tajništvo

s naznakom ''Prijava za pomoćnike u nastavi''.

Rok za podnošenje prijava je od 30.4.2024. do 8.5.2024. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.Kontakt email: ured@osbtoni.hr

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Samobor, Zagrebačka županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.