Nastavnik / ica informatike i računalstva

Br. oglasa: 334813040
Na neodređeno

Nastavnik / ica informatike i računalstva

GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE
Hrvatska
Opis posla

KLASA:112-01/23-02/3
URBROJ: 2105-24-23-1
Buje, 08. ožujka 2023.
 
                  GOSPODARSKA ŠKOLA  ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
 

      
           PREDMET
            
                  UKUPNO SATI
              UVJETI
      RADNOG MJESTA
 
NASTAVNIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA
 
1 zaposlenik m/ž, na
puno, neodređeno radno vrijeme
 
prof. informatike
dipl. ing. informatike
dipl. informatičar
dipl. ing. računalstva
mag. informatike
mag. educ. matematike . et informatike
mag. ing. comp.
bacc. math. et comp
bacc. ing. comp.
bacc. ing. techn. inf.
bacc. informatike
bacc. Elektrotehnike
( mogu svi smjerovi  računalstva, informatike, elektrotehnike, matematike i srodnih preddiplomskih i diplomskih studija)

 Na oglašeno radno mjesto po natječaju  mogu se javiti osobe oba spola.
Uz  pismenu prijavu treba priložiti:
                    -     prijavu na radno mjesto po natječaju
                    -     životopis
                    -     dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  u neovjerenom presliku 
                    -     rodni list u neovjerenom presliku
                    -     uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
                          glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa za kaznena djela iz članka 106.
                          Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3
                          mjeseca (preslik)
                    -     potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
                          stažu osiguranja (preslik)
        -   navesti osobnu e-mail adresu na koju se može kandidat kontaktirati ukoliko
             poslodavac bude obavljao razgovor s prijavljenim kandidatima
                  
Potrebne dokumente kandidati dostavljaju isključivo u preslikama koje se ne  vraćaju.
Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti dokumente u izvorniku ili javnobilježničke ovjerene preslika.
 
Poslodavac će provesti procjenu prijavljenih kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a isto će provesti usmeno – razgovorom/intervjuom s kandidatima. O točnom nadnevku i terminu kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.
 
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa ukoliko istu posjeduje) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), odredbi Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne provesti će se vrednovanje sukladno internom aktu poslodavca.
 
Uvjeti za radno mjesto: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. 87/08.; 86/09.; 92/10.; 105/10.-ispr.; 90/11.; 16/12.; 86/12.; 94/13., 155/14.,7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/2022.), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu  (N.N. 1/96. i  80/99.).
 
Osobe koje se prijave na Natječaj, podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Gospodarskoj školi Istituto professionale, Buje da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na svojim internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na jedan od načina:

 • neposredno u tajništvo Škole
 • elektroničkom poštom
 • poštom na adresu: Gospodarska škola Istituto professionale, 52460 Buje, Školski brijeg 1, s naznakom „za natječaj“.
   
  Elektronskom poštom prijava se može poslati na adresu:
  skola@ss-gospodarska-buje.skole.hr
   
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Natječaj je otvoren petnaest (15) dana od dana objave na: oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje Umag i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Gospodarske škole Istituto professionale, Buje.
  Natječaj je objavljen 08. ožujka 2023. godine i traje do 23. ožujka 2023. godine.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnim stranicama Gospodarske škole Istituto professionale, Buje:
  skola@ss-gospodarska-buje.skole.hr
                 
  Dostava rezultata natječaja smatra se obavljenom svim kandidatima istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Škole.
   
  Pojmovi koji imaju rodno značenje isto se odnose na oba spola.Kontakt email: skola@ss-gospodarska-buje.skole.hr

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Istarska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.