Ravnatelj / ica centra za socijalnu skrb metković

Br. oglasa: 405421493
Na određeno

Ravnatelj / ica centra za socijalnu skrb metković

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB METKOVIĆ
Metković, Hrvatska
Opis posla

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB METKOVIĆ
Metković, Ante Starčevića 25
Klasa: 080-02/22-01/1
Ur.broj: 2148-38-01-22-1
Metković, 10.1.2022. godine
 
Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br.76/93., 29/97.,  47/99., 35/08 i 127/19), članka 133. stav. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) te čl. 36. Statuta Centra za socijalnu skrb Metković, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Metković, temeljem Odluke donesene na sjednici od 23.12.2021. godine raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
   Centra  za socijalnu skrb Metković

 
Ravnateljem/icom Centra za socijalnu skrb može biti imenovana  osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
- hrvatsko državljanstvo,
- završen  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima  u  propisanom  akademskom zvanju i akademskom stupnju  u djelatnosti socijalne skrbi,
- položen stručni ispit,
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
 
Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na mandat od četiri godine. Ista osoba može  ponovno biti  imenovana za ravnatelja/icu.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati moraju priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili u ovjerenom presliku:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za   mirovinsko  osiguranje),
- dokaz o radnom stažu od najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi ( ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca),
- uvjerenje  o položenom stručnom ispitu ili rješenje o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita,  
- potvrdu o prebivalištu, odnosno dokaz  o trajnom nastanjenju  u Republici Hrvatskoj,
- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.
 
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Metković da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka.
Prijave  na natječaj s navedenim dokumentima o ispunjavanju traženih uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijava se dostavlja putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:
Centar za socijalnu skrb Metković, Ante Starčevića 25, 20350 Metković,
s naznakom "Javni natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati".
 
Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.
Kandidati/kinje će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od  15 dana od izvršenog izbora.
 
 
                                                                                                    CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB METKOVIĆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.