Pomoćni producent - pripravnik / ica

Br. oglasa: 582543979
Na određeno

Pomoćni producent - pripravnik / ica

TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Šibenik, Hrvatska
Opis posla

JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Vladimira Nazora 1
22000 Šibenik

Natječaj za:

Pomoćni producent-pripravnik


1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz obvezni probni rok od 1 mjesec


Opis posla:
 

 • izvršava pomoćne poslove produkcije i organizacije programa,
 • izvršava pomoćne administrativne poslove u okviru poslovanja svog Odjela,
 • dogovara rasporede i satnice te brine o njihovom praćenju,
 • zadužen je za protok informacija od organizacijskog tima za realizaciju programa do izvođača programa,
 • sudjeluje u nabavi robe, usluga i radova potrebne za realizaciju aktivnosti,
 • pribavlja dokumentaciju za sve potrebne dozvole i druge administrativne procedure nužne za održavanje programa,
 • prikuplja sve potrebne materijale i podatke te vodi sve potrebne evidencije potrebne za provođenje programa Ustanove,
 • pruža potporu producentima i organizatorima programa u svim aktivnostima,
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu voditelja Odjela ili ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja.
   
  Uvjeti:

 

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine – humanističkih, društvenih znanosti ili iz područja umjetnosti (VŠS), ili odgovarajuća viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03,105/04,174/04 i 46/07.), ili završena četverogodišnja srednja škola (SSS),
 • poznavanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 
Podaci o plaći:

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta Pomoćni producent - pripravnik sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (2,10) i osnovice koja iznosi 3.840,00 kuna, umanjena za 15% na osnovu čl.18 Pravilnika o radu Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik.

 
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
 

 • životopis koji sadrži osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte).
 • uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi, preslik diplome
 • dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)
 • preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

 
Osobni podaci podnositelja/podnositeljice prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe oglasa, te sukladno važećim propisima (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti  podatka „Narodne novine“ 42/18.).
Prijavom na oglas kandidat/kandidatkinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka kandidata navedenih u prijavi na javni oglasa i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.
Kandidat/kandidatkinja koji/a  ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužan/dužna  je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ 121/17. i 98/19.) uz prijavu na oglas dužan/dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Na web-stranici https://www.tvrdjava-kulture.hr/hr/ bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja kandidata, najmanje tri dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao svoju prijavu na oglas.
 
Rok za podnošenje prijave na oglas je osam (8) dana od dana službene objave u Narodnim novinama.

Prijave s prilozima dostavljaju se isključivo putem pošte, na adresu:
JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Vladimira Nazora 1
22000 Šibenik
Za oglas: naznaka radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje
 
Ustanova će izvršiti pregled i evaluaciju dostavljenih dokumentacija kandidata nakon isteka roka za podnošenja prijava.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima oglasa bit obaviješteni u zakonskom roku
Tvrđava kulture Šibenik pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
 

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik
Mjesto rada
Šibenik, Šibensko-kninska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.