Savjetnik / ica za marketing i odnose s javnošću

Br. oglasa: 543171973
Na neodređeno

Savjetnik / ica za marketing i odnose s javnošću

TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Šibenik, Hrvatska
Opis posla

JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Vladimira Nazora 1
22000 Šibenik

Za natječaj:

Savjetnik za marketing i odnose s javnošću

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca


Opis poslova:
 

 • predlaže i nadzire sve komunikacijske aktivnosti i odnose s javnošću Ustanove, interne komunikacije i oglašavanja,
 • osmišljava, izrađuje i provodi marketinške i komunikacijske strategije Ustanove te godišnjih planova i projekata vezanih u svog djelokrug,
 • organizira i nadzire zakupljivanje medijskog prostora i oglašavanja vezano uz provođenje marketinških kampanja te mjeri učinkovitost kampanja,
 • proučava stavove i potrebe ciljanih javnosti te prati i analizira učinkovitost komunikacijskih i marketinških aktivnosti,
 • nadzire izradu svih promotivnih materijala Ustanove,
 • planira i dogovara sponzorstva i donacije te je odgovoran za praćenje izvršenja ugovorenih sponzorskih i donatorskih obveza,
 • planira i dogovara medijska pokroviteljstva,
 • organizira medijska predstavljanja i nadzire komunikaciju Ustanove s medijima,
 • zaprima i obrađuje zahtjeve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, podnosi godišnja izvješća nadležnih tijela i obavlja ostale poslove Službenika za informiranje,
 • prati trendove u marketingu i komunikacijama te predlaže korištenje novih tehnologija i kanala komunikacije, koncepata i marketinških aktivnosti u svrhu što kvalitetnije promocije aktivnosti Ustanove,
 • prati redovite i izvanredne natječaje i javne pozive za dodjelu sredstava i nagrada za komunikacijske i marketinške kampanje,
 • organizira praćenje poslovnih procesa i postignutih rezultata u svome djelokrugu te vođenje svih potrebnih evidencija,
 • brine o vizualnom identitetu i ugledu Ustanove u javnosti,
 • surađuje i koordinira s ostalim Odjelima izradu i objavu marketinških i komunikacijskih materijala,
 • planira i prati realizaciju godišnjeg budžeta za promidžbu i informiranje,
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu voditelja Odjela ili ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja.
 •  
   Uvjeti:
 • završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS), ili odgovarajuća visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03,105/04,174/04 i 46/07.),
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 
Podaci o plaći:

 Osnovnu bruto plaću radnog mjesta Savjetnik za marketing i odnose s javnošću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (2,75) i osnovice koja iznosi 3.840,00 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.
 
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
 

 • životopis koji sadrži osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte).
 • uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi, preslik diplome
 • dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)
 • preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

  
 
Osobni podaci podnositelja/podnositeljice prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja, te sukladno važećim propisima (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti  podatka „Narodne novine“ 42/18.).
Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka kandidata navedenih u prijavi na javni natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.
Kandidat/kandidatkinja koji/a  ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužan/dužna  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Na web-stranici https://www.tvrdjava-kulture.hr/hr/ bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja engleskog jezika kandidata, najmanje tri dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana službene objave u narodnim novinama.

Prijave s prilozima dostavljaju se isključivo putem pošte, na adresu:
JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Vladimira Nazora 1
22000 Šibenik
Za natječaj: naznaka radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje
 
Ustanova će izvršiti pregled i evaluaciju dostavljenih dokumentacija kandidata nakon isteka roka za podnošenja prijava.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja bit obaviješteni u zakonskom roku
Tvrđava kulture Šibenik pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
 
 

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.