Stručni / a suradnik / ca knjižničar / ka

Br. oglasa: 999110131
Na određeno

Stručni / a suradnik / ca knjižničar / ka

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan
Mihovljan, Hrvatska
Opis posla

Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22, 156/23 ) raspisuje


N A T J E Č A J  za radno mjesto (M/Ž): STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR

• 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

• probni rad u trajanju od 3 mjeseca

• rad u matičnoj školi Mihovljan i područnoj školi Novi Golubovec

• do povratka radnice na rad
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i 

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19, 75/20)
Uz prijavu/zamolbu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- potvrdu o nekažnjavanju  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka,, kandidat prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi „Ljudevit Gaj“ Mihovljan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o tijeku i rezultatima natječaja.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Škole: 

Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan 

Mihovljan 49

49252 Mihovljan 

s naznakom „Za natječaj“
ili putem e maila: os-mihovljan@os-ljgaj-mihovljan.hr
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Testiranje kandidata

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije prijave su pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaju Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan.

Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan istovremeno s objavom natječaja: http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/natjecaji

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/natjecaji najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/natjecaji
Natječaj vrijedi od 10. do 18. siječnja 2024. godine.

Kontakt email: os-mihovljan@os-ljgaj-mihovljan.hr

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Mihovljan, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.