Viši / a tehnički / a suradnik / ica na zavodu za farmaceutsku tehnologiju

Br. oglasa: 432605773
Na neodređeno

Viši / a tehnički / a suradnik / ica na zavodu za farmaceutsku tehnologiju

Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 27. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Dekanice Klasa: 119-02/23-03/44, Ur. broj: 251-62-01-23-1; suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/23-03/534, Ur. broj: 251-25-0/1-23-2 i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/23-04/00108, Ur. broj: 533-04-23-0018; dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje  
 
N A T J E Č A J
​ 

  1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste: viši tehničar, interni naziv: viši tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju

 
Uvjeti izbora:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju imati završenu višu stručnu spremu (VŠS) odnosno završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni studij (stručni prvostupnik) farmaceutske struke (viša stručna sprema u području farmaceutske tehnologije i kozmetologije); poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te najmanje 1 godinu radnog staža. Poželjno je iskustvo rada u laboratoriju.
 
Radni odnos zasniva se uz probni rad od tri mjeseca.
 
Kandidati su dužni priložiti:

  1. potpisanu prijavu na natječaj
  2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice);
  3. životopis
  4. presliku svjedodžbe (diplome) ili uvjerenje o završenom studiju (u slučaju završenog prijediplomskog i diplomskog studija potrebno je priložiti prijediplomsku razinu odnosno za višu stručnu spremu) – točka 3.
  5. preslika radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za upis do 30. lipnja 2013. i/ili elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu nakon toga datuma (dokaz o stažu)
  6. dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika potvrde škole stranog jezika ili preslika svjedodžbe ili preslika indeksa)
  7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika za pristupnike koji su strani državljani (napredna razina)
  8. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva;

 
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.
Dokumentacija se predaje u jednom primjerku, u neovjerenom presliku, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se neposredno ili poštom (preporučena pošiljka) na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1 (privremena adresa Slavonska avenija 22/D), Zagreb ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu dekanat@pharma.hr .
Prijave se podnose s naznakom:
za točku 3. »Za natječaj – viši tehnički suradnik na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju«,
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.
 
Kandidati za zapošljavanje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21);
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19);Kontakt email: dekanat@pharma.hr

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.