Magistar / magistra farmacije

Br. oglasa: 675444426
Na neodređeno

Magistar / magistra farmacije

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Varaždin, Hrvatska
Opis posla

Na temelju čl. 28. Statuta Ljekarne Varaždinske županije i Odluke Upravnog vijeća Ljekarne Varaždinske županije (KLASA: 200-02/24-02/1, URBROJ: 2186-1-26-01-24-7, Varaždin, 10. siječnja 2024. godine), ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije raspisuje
 
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos:
Magistar farmacije (m/ž) – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, zbog novootvorenih poslova.
 
Uvjeti za radno mjesto:  

 • razina obrazovanja: visoka stručna sprema, završen diplomski sveučilišni studij farmacije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij farmacije
 • odobrenje Hrvatske ljekarničke komore za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije.


U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresa elektroničke pošte).
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (presliku obje strane osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja/stručne spreme (presliku diplome ili potvrde o stečenom akademskom nazivu magistar farmacije)
 • presliku važećeg odobrenja Hrvatske ljekarničke komore za samostalan rad ili presliku važećeg Rješenja Hrvatske ljekarničke komore o izdavanju Odobrenja za samostalan rad
 • potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (tzv. „e-radna knjižica“, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja).


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Kandidati se primaju uz obavezni probni rad u trajanju šest mjeseci.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbi čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08, 69/17).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona. Popis dokaza potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz čl. 49. navedenog Zakona. Popis dokaza potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona, uz prijavu na natječaj dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23.) Ljekarna Varaždinske županije će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22., 114/23.).
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu: Ljekarna Varaždinske županije, Kolodvorska 18, Varaždin s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto magistar farmacije“ u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja na web stranici Ljekarne Varaždinske županije, web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova traženog radnog mjesta.
 
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sve u skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18.).
 
Objavom obavijesti o izboru kandidata na internetskoj stranici Ljekarne Varaždinske županije kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Ljekarna Varaždinske županije pridržava pravo ne odabrati nijednog kandidata te u svako doba poništiti natječaj, bez obveze obrazloženja svoje odluke.

Pogodnosti
 • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Vozačka dozvola B
Mjesto rada
Varaždin, Varaždinska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.