asistent na zavodu za kemiju prehrane (m / ž)

Br. oglasa: 670596935
Puno radno vrijeme

asistent na zavodu za kemiju prehrane (m / ž)

Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Split, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/23-03/92, Ur.broj: 251-62-01/23-2, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo ili prirodne znanosti ili biotehničke znanosti, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za kemiju prehrane Uvjeti izbora: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2023). Kandidati moraju imati završen sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij farmacije ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij medicinske biokemije ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja prirodnih znanosti (polje biologija) ili sveučilišni prijediplomski i diplomski studij iz područja prirodnih znanosti (polje biologija) ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja biotehničkih znanosti (polje prehrambena tehnologija, grana nutricionizam) ili sveučilišni prijediplomski i diplomski studij iz područja biotehničkih znanosti (polje prehrambena tehnologija, grana nutricionizam) s težinskim prosjekom ocjena od minimalno 4,0. Ukoliko pristupnik nema prosjek ocjena naveden u stavku 1. ovog članka, pristupnik svoja akademska postignuća nadopunjuje preporukama jednog nastavnika koji je mentorirao pristupnika pri izradi diplomskog rada odnosno studentskog znanstvenog rada i jednog nastavnika koji je sudjelovao u izvedbi studija koji je pristupnik završio. Dodatni kriteriji izbora bit će dosadašnji objavljeni radovi i osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Radni odnos zasniva se uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni priložiti: 1. potpisanu prijavu na natječaj 2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice); 3. životopis 4. presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju: u slučaju završenog prijediplomskog i diplomskog studija potrebno je priložiti obje diplome 5. uvjerenje o prosjeku ocjena studija 6. presliku radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za upis do 30. lipnja 2013. i/ili elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osguranje o radnom stažu nakon tog datuma (dokaz o radnom iskustvu) 7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika za pristupnike koji su strani državljani (napredna razina) 8. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 (trideset) dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Dokumentacija se predaje u jednom primjerku, u neovjerenom presliku, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se neposredno ili poštom (preporučena pošiljka) na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1, 10 000 Zagreb ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu dekanat@pharma.hr . Prijave se podnose s naznakom: »Za natječaj – asistent na određeno vrijeme – zamjena na Zavodu za kemiju prehrane «, Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave. Kandidati za zapošljavanje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno: – članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21); – članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19); • članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21); – članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ). Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos. Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf ). Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prije konačnog odabira kandidata imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te kandidate s liste poziva intervju. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom. Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta: www.pharma.hr. Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje Farmaceutsko-biokemijski fakultet će na mrežnoj stranici objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran. Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, navedenoj u prijavi. Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu uputit će se na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Ugovor o radu zaključit će se ako doktor medicine rada utvrdi zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete obustavit će se postupak po natječaju. Prijavom na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

Mjesto rada
Split, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

EURES
Sva prava pridržana © 2024, www.ec.europa.eu
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica EURES-a.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.