Voditelj / ica podružnice autobusni kolodvor

Br. oglasa: 925308819
Na određeno

Voditelj / ica podružnice autobusni kolodvor

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Pozivamo sve zainteresirane kandidate koji žele doprinijeti razvoju Zagrebačkog holdinga i unapređenju usluga našim građanima i koji smatraju da svojim iskustvom, znanjem, kompetencijama i vještinama udovoljavaju uvjetima radnog mjesta koje se popunjava da podnesu ponudu na

Javni natječaj
za izbor voditelja/ice podružnice Autobusni kolodvor

Uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije) koje kandidati moraju zadovoljiti za sva radna mjesta s posebnim ovlastima i odgovornostima su:
• diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručnog obrazovanja; najmanje 300 ECTS bodova)
• najmanje sedam godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
• uvjet da Državno odvjetništvo RH ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Izabrani kandidat obavljat će funkciju voditelja podružnice u mandatnom razdoblju u trajanju od četiri godine.
Mjesto rada: Zagreb

Dokazi uz ponude:
Uz predaju ponude kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:
• životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (preslik diplome, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)
• potvrde/preporuke/izjave/članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz životopisa
• prijedlog programa razvoja podružnice, a koji definira strateški okvir razvoja te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga podružnice (najduža duljina teksta – tri stranice).
Ponudu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).
Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju sve gore navedene formalne uvjete, a čije prijave su pravovremene i potpune, uputit će se u selekcijski postupak.
Za kandidata koji na poziv ne pristupi selekcijskom postupku smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj javni natječaj i neće se više smatrati kandidatom.


Način i rokovi za podnošenje ponuda:
Ponude na javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik) do 13. 7. 2024. na adresu:
Zagrebački holding d.o.o.
Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima
Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
s naznakom „Prijava za radno mjesto voditelj podružnice Autobusni kolodvor”

Ostale napomene
Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.
Pozivaju se osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, da se   u prijavi na natječaj pozovu na to pravo, pri čemu moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu,   na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20).
Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://lnkd.in/dsWM-j_p
Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://lnkd.in/dJWqVe24
Zagrebački holding d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.
Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Više o poslovanju Zagrebačkog holdinga d.o.o. nalazi se na službenim internet stranicama https://www.zgh.hr/.

Pogodnosti
  • Djelomična naknada za putne troškove
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.