Savjetnik / savjetnica za poslove zakupa i ekonomske poslove

Br. oglasa: 293715887
Na neodređeno

Savjetnik / savjetnica za poslove zakupa i ekonomske poslove

GRAD RIJEKA
Rijeka, Hrvatska
Opis posla

Opis poslova :
•savjetuje Voditelja Pododsjeka u svim ekonomskim, financijskim i računovodstvenim pitanjima iz područja rada, prati propise, stručnu literaturu i praksu te koordinira primjenu propisa iz financijsko - ekonomskog djelokruga rada Pododsjeka i redovito o istome informira Voditelja- te službenike u Odsjeku i Pododsjecima; analizira stanje i kretanje potraživanja vezanih za prihod od zakupa poslovnog prostora, samostalno vodi evidenciju ugovora o zakupu poslovnih prostora, , sudjeluje u postupcima isknjiženja i uknjiženja poslovnih prostora, vodi postupke prisilne naplate i aktivacije sredstava osiguranja plaćanja, vodi evidenciju naplate i ažurira podatke u aplikacijama s navedene osnove
•samostalno izrađuje i sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika, samostalno izrađuje odgovore na upite zakupnika, građana te drugih pravnih subjekata i  po potrebi prima stranke; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i financijskih planova
•odgovara na telefonske upite, odgovara na upite upućene Gradonačelniku, dopunjava odgovore upućene drugim Odsjecima u dijelu nadležnosti svog rada, dostavlja informacije o stanju predmeta te sudjeluje u radu povjerenstava u koje je imenovan
•sudjeluje u osmišljavanju i provođenju zajedničkih procesa i projekata Grada, pohađa edukacije iz područja svog rada te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Pročelnik i Voditelj Odsjeka
 
Stručni uvjeti: sveučilišni diplomski studiji ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studiji  ili stručni diplomski studiji ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit
 
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
•životopis,
•dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
•dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o visokoj stručnoj spremi); kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno
•presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni ispit),
•dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili  e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje) koji između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja,
•dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine; dokaz treba sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
•uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
•vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Podatke o plaći radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, području provjere te pravnim i drugim izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru možete pronaći na sljedećem linku:  https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/natjecaji-2/natjecaji/natjecaji-za-zaposljavanje/
 

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.