Zapisničar / ka u tijelima sudbene vlasti

Br. oglasa: 758862447
Na neodređeno

Zapisničar / ka u tijelima sudbene vlasti

OPĆINSKI SUD U OSIJEKU
Osijek, Hrvatska
Opis posla

Temeljem članka 160. stavka 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 155/2023.), članka 2. i članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/2017. i 89/2019.), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/24-04/51, URBROJ: 514-08-03-04/02-24-07 od 20. ožujka 2024. godine, Općinski sud u Osijeku raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
na radno mjesto ZAPISNIČAR U TIJELIMA SUDBENE VLASTI (m/ž), radno mjesto III. vrste – 1 (slovima: jedan) izvršitelj – na neodređeno vrijeme.
Mjesto rada: Osijek
Stručni uvjeti:
– razina 4.2. HKO-a upravne, ekonomske ili birotehničke struke ili gimnazija,
– položen stručni ispit za službenike zaposlene u pravosudnim tijelima,
- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije),
– 1 (slovima: jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima.
- 2 - Broj: 7-Su-181/2024-4
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka
54. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit
odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona
o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave
(osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te po mogućnosti
adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice,
putovnice ili domovnice),
– presliku svjedodžbe,
- obrazac izjave o nepostojanju zapreka za prijam u državnu službu (primjerak obrasca
nalazi se na službenoj stranici Općinskog suda u Osijeku uz tekst javnog natječaja)
– dokaz o radnom iskustvu, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima
evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje
poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
- presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se
izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim
novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu
Općinski sud u Osijeku
Europska avenija 7
31000 Osijek
uz naznaku "prijava na javni natječaj – zapisničar u tijelima sudbene vlasti".

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u
javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o
čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila
u prijavi.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi
pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu
sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/2017., 98/2019., 84/2021. i 156/2023.),
članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj:
33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995.,
108/1996., 82/2001., 103/2003., 148/2013. i 98/2019.), članku 47. Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj: 84/2021.), članku 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne
novine“ broj: 157/2013., 152/2014., 39/2018. i 32/2020.) i članku 22. Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/2002., 47/2010., 80/2010.
i 93/2011.), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost
u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom
101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni
natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom
9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz
prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i
dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom
22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika
nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje
predsjednica Općinskog suda u Osijeku. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih
na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio
testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Testiranje se provodi u dvije faze.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati/kinje koji su podnijeli pravodobnu i
potpunu prijavu, a sastoji se od pisane provjere znanja.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u
prvoj fazi testiranja, a sastoji se od provjere točnosti i brzine pisanja na osobnom
računalu.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom
u postupku.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja, pravni izvori za
testiranje bit će objavljeni na web-stranici Općinskog suda u Osijeku sudovi.hr/osos
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana
određenog za testiranje na web stranici Općinskog suda u Osijeku sudovi.hr/osos
Rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje dostavlja se javnom
objavom na web stranici Općinskog suda u Osijeku sudovi.hr/osos i web stranici
Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr, te se dostava rješenja svim kandidatima
smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici
Ministarstva pravosuđa i uprave.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja
rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv
njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz
javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra
odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete,
odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, postupak po ovom
natječaju će se obustaviti.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Osijek, Osječko-baranjska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.