Sudski / a referent / ica za izvršenje kazni

Br. oglasa: 138044279
Na određeno

Sudski / a referent / ica za izvršenje kazni

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
Ivanić Grad, Hrvatska
Opis posla

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
URED PREDSJEDNICE SUDA
Broj 7 Su-197/2024. 7 Su-320/2023.-IV
U Velikoj Gorici 24. svibnja 2024.
Na temelju članka 165. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 155/2023.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (ranije Ministarstva pravosuđa i uprave),  KLASA: 119-03/24-04/32, URBROJ: 514-08-03-04/04-24-08 od 25. travnja 2024., i suglasnosti broj: KLASA: 119-03/23-04/60, URBROJ: 514-08-03-04/02-23-25 od 12. srpnja 2023. Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje
O  G  L  A  S
za prijam u državnu službu na određeno
1.SUDSKI REFERENT ZA IZVRŠENJE KAZNI – radno mjesto III. vrste, 1 (jedan) izvršitelj – na određeno vrijeme, do povratka službenice N.M. s rodiljnog i roditeljskog dopusta
Mjesto rada: Stalna služba u Ivanić-Gradu
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
- položen državni ispit
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 52. i 53. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na radno mjesto pod brojem 1., kandidati  su dužni priložiti:
•životopis
•dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
•preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi
•dokaz o radnom iskustvu, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit propisane razine, uz obavezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 99. Zakona o državnim službenicima.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije mpu.gov.hr  neposredno ili poštom na adresu
Općinski sud u Velikoj Gorici - prijava na oglas (navesti radno mjesto)
Ured predsjednika suda
Trg kralja Tomislava 36, 10410 Velika Gorica.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.  98/19. 84/2021. i 156/23.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine broj 84/21),članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.F Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu. Kandidat/kinja koje se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici.
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s tog popisa upućuje na testiranje i intervju.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidat ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.
Izbor kandidata bit će izvršen nakon provedenog testiranja i intervjua.
Sadržaj i način testiranja, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije: mpu.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici: sudovi.hr/osvg, najmanje pet dana prije testiranja.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici: sudovi.hr/osvg, istovremeno s objavom oglasa.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije mpu.gov.hr i web stranici suda:  sudovi.hr/osvg,
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Ovaj oglas objavit će se na web stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Općinskog suda u Velikoj Gorici, a obavijest o raspisivanju oglasa, dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Velika Gorica i Ivanić-Grad.

 

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Ivanić Grad, Zagrebačka županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.