Referent - administrativni tajnik m / ž

Br. oglasa: 742780679
Na određeno

Referent - administrativni tajnik m / ž

OPĆINA BOL
Bol, Hrvatska
Opis posla

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. Zakona o


službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,

61/11, 04/18, 112/19), dana 03. lipnja 2024. godine raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK - (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno

radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove

zemljišne knjige za Općinu Bol.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a

te sljedeće posebne uvjete:

- upravna srednja stručna sprema ili gimnazija

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni ispit

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo

pod jednakim uvjetima.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u

zakonskom roku.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

- životopis i dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a),

- domovnicu,

- svjedodžbu,

- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),

- dokaz o položenom stručnom ispitu

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o

prijmu na rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom

natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih

prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete

oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Općine Bol www.opcinabol.hr dostupan je:

 opis poslova - Pravilnik o unutarnjem redu („Službeni glasnik“ Općine Bol br.

7/2023),

 podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava - Odluka o osnovici za obračun plaće

službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2019) i Odluka o

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Općine Bol br.

6/2010, 5/2014, 10/2014, 4/2016, 1/2019, 2/2019, 1/2020, 8/2020, 5/2023 i 6/2023).

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Bol bit će objavljeni podaci o

prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Vrijeme

održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje 5

dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Bol, Loža 15, Povjerenstvo za provedbu

natječaja, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama nadležne

službe za zapošljavanje.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Bol, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.