Policijski službenik / policijska službenica za graničnu kontrolu

Br. oglasa: 126667439
Na neodređeno

Policijski službenik / policijska službenica za graničnu kontrolu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Lipovac, Hrvatska
Opis posla

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

u Policijsku upravu vukovarsko - srijemsku

 

  1. Postaja granične policije Bajakovo

policijski službenik za graničnu kontrolu – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

      - srednja stručna sprema, policijska škola, gimnazija ili srednja strukovna škola

      - najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

      - državni ispit I. razine

      - zvanje: policajac ili viši policajac

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 52. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o policiji („Narodne novine“ br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19) za sva radna mjesta probni rad traje 6 mjeseci.

Osoba koja je zadovoljila na probnom radu dužna je položiti državni ispit u roku od šest  mjeseci od isteka probnog rada.

Osoba koja se prima u policiju mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- imati hrvatsko državljanstvo,

- biti mlađa od 30 godina, kod prvog zaposlenja, ako se prima na radno mjesto srednje stručne spreme,

- imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,

- ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,

- biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe,

- ne smije biti član političke stranke.

Posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlaštena zdravstvena ustanova u Zagrebu te se ista utvrđuje sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“, br. 113/12 i 37/18).

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način koji je propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine br. 98/12).

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima, odnosno članku 50. stavku 3. Zakona o policiji.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio  testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Na web-stranici Policijske  uprave vukovarsko – srijemske, https://vukovarsko-srijemska-policija.gov.hr  i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web-stranici Policijske uprave vukovarsko – srijemske, https://vukovarsko-srijemska-policija.gov.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju  za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave vukovarsko – srijemske, https://vukovarsko-srijemska-policija.gov.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1.životopis,

2.preslik svjedodžbe   o    završenom    srednjoškolskom obrazovanju  (osoba  koja  je  obrazovanje   završila   u   inozemstvu   dužna  je  dostaviti  i   dokaz   o vrednovanju  inozemne obrazovne kvalifikacije),

3.elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica)

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

5. presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit),

6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava,

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na  javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani  kandidati/kinje  bit  će   pozvani  da  u  primjerenom  roku,  a  prije donošenja rješenja  o  prijmu  u   državnu  službu,  dostave  uvjerenje  nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike  drugih  dokaza  o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se   nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava vukovarsko - srijemska

Vinkovci, Glagoljaška 27B

s naznakom “za javni natječaj”

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave vukovarsko – srijemske,  https://vukovarsko-srijemska-policija.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, provedba postupka natječaja će se obustaviti.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Lipovac, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.