Tajnik / tajnica škole

Br. oglasa: 895854346
Na određeno

Tajnik / tajnica škole

OSNOVNA ŠKOLA ŠEĆERANA
Šećerana, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20, 151/22. i 156/23.) Osnovna škola Šećerana raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta                                         
tajnik/ica – na određeno vrijeme (zamjena)
 
Uvjeti:
Osim općih uvjeta sukladno Zakonu o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23.).
Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:
1. sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij pravne struke ili stručni diplomski studij javne uprave
2. stručni prijediplomski studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke 1.
U radni odnos ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke u skladu s odredbama čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- diplomu, odnosno dokaz o stečenom stupnju obrazovanja (preslika)
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja.
Kandidatom se smatra osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava opće i posebne uvjete iz natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Navedene isprave, odnosno prilozi, dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge, odnosno isprave, dostaviti u izvorniku.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se vrednovanje u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šećerana. Kandidati će biti pozvani na provjeru znanja i vještina potrebnih za to radno mjesto, a poziv će biti objavljen na web stranici škole.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prilikom prijave na natječaj dužni su pozvati se na to pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja, propisane člankom 49. st. 1. navedenog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.
Sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679, dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom osoba koje podnose prijavu na natječaj, te se smatra da su dale privolu za obradu osobnih podataka. Podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti pisanim putem, poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „prijava na natječaj - tajnik škole“.
Kandidati će o izboru biti obaviješteni putem web stranice Osnovne škole Šećerana.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Šećerana, Osječko-baranjska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.