Referent / referentica – komunalni, prometni i pomorski redar

Br. oglasa: 335543780
Na neodređeno

Referent / referentica – komunalni, prometni i pomorski redar

GRAD KOMIŽA
Komiža, Hrvatska
Opis posla

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Komiže
Referent – komunalni, prometni i pomorski redar
1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Opis poslova:

• obavlja nadzor nad provođenjem Odluke o komunalnom redu sukladno zakonu i drugim propisima, vodi postupak i rješava u upravnim stvarima, izdaje obvezne prekršajne naloge,  nalaže uklanjanje predmeta, objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja nadležnih tijela Grada Komiže, pokreće prekršajni postupak, izriče i naplaćuje novčane kazne za koje je ovlašten, vodi postupak u upravnim stvarima iz nadležnosti komunalnog redara propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz područja građevinarstva, održivog gospodarenja otpadom, auto-taxi prijevoza putnika, područja kojim se uređuju nerazvrstane ceste i područja kojima se uređuje održavanje kućnih ljubimaca i zaštite od buke. tehnika (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje posla – 35%);

• obavlja nadzor nad provedbom Odluke o uređenju prometa na području Grada Komiže, izriče kazne za aktivnosti koje predstavljaju kršenje prometnih pravila, donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u cilju održavanja nesmetanog prometa, predlaže pokretanje prekršajnog postupka te provodi izvršenje rješenja tehnika (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje posla – 25%);

• obavlja nadzor nad provedbom Odluke o redu na pomorskom dobru, pokreće prekršajni postupak izriče i naplaćuje novčane kazne i druge kazne za koje je ovlašten, poduzima mjere i kazne za koje je ovlašten, tehnika (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje posla – 25%);

• predlaže mjere za unapređenje komunalnog reda, obavlja nadzor nad održavanjem čistoće na javnim površinama i odvozu smeća, prati i kontrolira izvršenje komunalnih radova, vrši dojavu i kontrolu otklanjanja kvarova na objektima komunalne infrastrukture, vrši evidenciju troškova i kontrolu radova održavanja javne rasvjete, vrši kontrolu provedbe deratizacije i dezinsekcije tehnika (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje posla – 5%);

• prikuplja podatke na terenu sa ciljem ažuriranja evidencije komunalne naknade i poreza na kuća za odmor, evidencije zakupnika javnih površina po namjeni i površini, zakupnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Komiže i izdanih dozvola tehnika (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje posla – 5%);

• prati propise iz područja komunalnog gospodarstva važne za primjenu Odluke o komunalnom redu, te Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama važne za primjenu Odluke o redu na pomorskom dobru (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje posla – 5%).

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

- najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu,

- vozačka dozvola A ili B kategorije,

- završen program osposobljavljanje za prometnog redara,

- završen program osposobljavanja za pomorskog redara,

- poželjno poznavanje jednog stranog jezika.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, odnosno završen program osposobljavanja za prometnog i pomorskog redara uz obvezu da isto polože u roku od godine dana od prijma u službu.
Natjecati se mogu osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili elektronički zapis iz Knjige državljana);
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe);
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
 • uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu;
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i slično);
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne smije biti starija od dana objave natječaja u Narodnim novinama)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama;
 • dokaz o završenom programu osposobljavanja za prometnog redara
 • dokaz o završenom programu osposobljavanja za pomorskog redara;
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu A ili B kategorije.

Izabrani kandidat dužan je, po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. istog Zakona, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 49. stavak 1. istog Zakona.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, datum i mjesto rođenja, naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, broj mobitela i adresu elektroničke pošte).
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Gradu Komiži da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe natječaja za prijam u službu kandidata.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.komiza.hr .
Na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Komiže bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane, vlastoručno potpisane prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (NN 63/2024 od 24.05.2024.), na adresu:
Grad Komiža, Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, s naznakom: „Prijava na  natječaj – Referent – komunalni, prometni i pomorski redar".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pogodnosti
 • Smještaj
Obrazovanje Srednja škola
Vozačka dozvola A, B
Mjesto rada
Komiža, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.