Organizator / ica programa - pripravnik / ica

Br. oglasa: 407984471
Na određeno

Organizator / ica programa - pripravnik / ica

TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Šibenik, Hrvatska
Opis posla

JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Vladimira Nazora 1
22000 Šibenik

Natječaj za:

Organizator/ica programa-pripravnik/ica


1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz obvezni probni rok od 1 mjesec

Opis posla:
 

 • vodi pojedine segmente vezane uz organizaciju programskih aktivnosti, a u okviru poslova svog Odjela, ovisno o dnevnom, tjednom ili mjesečnom rasporedu zaduženja,
 • brine o pravovremenom i što ekonomičnijem izvršenju aktivnosti,
 • pruža potporu voditelju Odjela i producentima i rješava/daje prijedloge za rješavanje zadataka koji su mu raspoređeni radnim rasporedom,
 • uz prethodno odobrenje voditelja Odjela, nabavlja robe, usluge i radove potrebne za realizaciju aktivnosti,
 • sudjeluje u angažiranju vanjskih suradnika, partnera te izvještava o njihovu radu,
 • prikuplja, obrađuje i pohranjuje dokumentaciju nastalu u okviru njihovog područja rada,
 • kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz svim Odjela, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoje radne zadatke,
 • surađuje s kolegama iz svih Odjela u cilju ostvarivanja zasebnih i zajedničkih poslova te organizaciji i realizaciji svih planiranih aktivnosti Ustanove,
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu voditelja Odjela ili ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja.
   
  Uvjeti:

 

 • završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – humanističkih, društvenih znanosti ili iz područja umjetnosti (VSS), ili odgovarajuća visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03,105/04,174/04 i 46/07.)
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 
Podaci o plaći:

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta Organizator programa - pripravnik sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (2,30) i osnovice koja iznosi 3.840,00 kuna, umanjena za 15% na osnovu čl.18 Pravilnika o radu Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
 

 • životopis koji sadrži osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte).
 • uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi, preslik diplome
 • dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)
 • preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

 
Osobni podaci podnositelja/podnositeljice prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe oglasa, te sukladno važećim propisima (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti  podatka „Narodne novine“ 42/18.).
Prijavom na oglas kandidat/kandidatkinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka kandidata navedenih u prijavi na javni oglasa i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.
Kandidat/kandidatkinja koji/a  ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužan/dužna  je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ 121/17. i 98/19.) uz prijavu na oglas dužan/dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Na web-stranici https://www.tvrdjava-kulture.hr/hr/ bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja kandidata, najmanje tri dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao svoju prijavu na oglas.
 
Rok za podnošenje prijave na oglas je osam (8) dana od dana službene objave u Narodnim novinama.
Prijave s prilozima dostavljaju se isključivo putem pošte, na adresu:

JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Vladimira Nazora 1
22000 Šibenik
Za oglas: naznaka radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje
 
Ustanova će izvršiti pregled i evaluaciju dostavljenih dokumentacija kandidata nakon isteka roka za podnošenja prijava.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima oglasa bit obaviješteni u zakonskom roku
Tvrđava kulture Šibenik pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.