Administrator / administratorica

Br. oglasa: 526698649
Na određeno

Administrator / administratorica

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
Opatija, Hrvatska
Opis posla

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Antona Mihića 5A

51410  OPATIJA

 

KLASA: 112-02/24-01/20

URBROJ: 2156-10-06-24-3

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 26. Statuta Dječjeg vrtića Opatija i Odluke od 6. srpnja 2024. godine, raspisuje dana 9. srpnja 2024. godine

 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za

 

- radno mjesto:  ADMINISTRATOR (m/ž)  

- mjesto rada: objekti ustanove Dječji vrtić Opatija

- vrsta radnog odnosa i broj izvršitelja:

- na određeno vrijeme do 31.12.2024. godine s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se

jednako na muški i ženski rod.

 

Uvjet za radno mjesto:

- stečena stručna sprema – SSS, završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje upravnog smjera, prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija.

                       

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, mora sadržavati naznaku radnog

mjesta i vrstu radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge:

- životopis;

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

- dokaz o državljanstvu;

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u

  članku 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije 3 mjeseca od

  dana objave natječaja;

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za prekršaj naveden u članku

  25. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije 3 mjeseca od dana

  objave natječaja;

- potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu  

  izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne

  stariju 3 mjeseca od dana objave natječaja;

- dokaz o radnopravnom statusu ( elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji mjesec dana od dana objave natječaja).

 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti

kandidati oba spola.

 

Kandidati  koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema

posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o

ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale

kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca ( rješenje, odluka, obavijest i sl.).

 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim

braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17,98/19, 84/21, 156/23), moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije  o dokazima koji su potrebni pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13,152/14,

39/18,  32/20), uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,

priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Osoba  koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona

o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,

108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza

o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo

spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. U nastavku je

poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom

48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj 84/21), uz prijavu na

natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokumentaciju

(dokaze) propisanu člankom 49. stavkom 1. istog Zakona. U nastavku je poveznica na

dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Prije stupanja na rad kandidat dokazuje zdravstvenu sposobnost za  obavljanje navedenih poslova dostavom potvrde izdanom od liječnika specijaliste medicine rada.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u slučaju izbora kandidat će ih prije stupanja na

rad predočit u izvorniku.

 

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili osobno na adresu Dječji vrtić Opatija, 51410 Opatija, Antona Mihića 5A, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – ADMINISTRATOR", u roku od 10 (deset) dana od dana objave natječaja.

 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, kao i prijave primljene elektronskim putem, neće biti razmatrane.

 

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem službene mrežne stranice Dječjeg vrtića Opatija - https://djecji-vrtic-opatija.hr/Dokumenti-i-natjecaji/Zaposljavanje u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata

 

Svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su  slobodnom voljom kandidata te  je kandidat

dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

     

 

                                                                                  

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Opatija, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.