Administrativni / a tajnik / ca predsjednika povjerenstva

Br. oglasa: 621707895
Na određeno

Administrativni / a tajnik / ca predsjednika povjerenstva

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Na osnovi članka 165. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23, dalje: Zakon o državnim službenicima) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) raspisuje
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
TAJNIŠTVO POVJERENSTVA
Administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, zatim gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
- položen državni ispit
- osposobljenost za rad na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbom članka 52. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine u skladu s člankom 99. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .
Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:
· životopis
· dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
· dokaz o stečenoj stručnoj spremi - presliku svjedodžbe
· dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja
- ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
· preslika uvjerenja o položenom državnom ispitu (ako postoji)
· dokaz o informatičkoj naobrazbi (ako postoji).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili poštom na adresu: DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB, VISOKA 15, s naznakom radnog mjesta te nazivom odjela radnog mjesta za koji se dostavlja prijava.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu putem elektroničke pošte.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr).
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr).
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Podnošenjem prijave na javni natječaj, podnositelj je suglasan s načinom prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Osobni podaci kandidata/kinja prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje tajnica Povjerenstva.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na razgovor (intervju).
Razgovor (intervju) Komisije s kandidatima/kinjama se provodi radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima/kinjama bit će objavljeno na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva – www.izbori.hr, najmanje 5 (pet) dana prije njegovog održavanja.
Za kandidate/kinje koji ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom bit će objavljeni na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva – www.izbori.hr.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave – mpu.gov.hr i Državnog izbornog povjerenstva – www.izbori.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave – mpu.gov.hr.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), postupak po ovom oglasu će se obustaviti.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.