Administrativni / a referent / ica-upisničar / ka

Br. oglasa: 123706833
Na neodređeno

Administrativni / a referent / ica-upisničar / ka

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17, 89/19), uz odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA:119-03/23-04/19, URBROJ:514-08-03-04/02-23-18 od 18. srpnja 2023. i KLASA:119-03/23-04/19, URBROJ:514-08-03-04/03-23-24 od 31. kolovoza 2023., Županijski sud u Zagrebu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
1.  Administrativni referent-sudski zapisničar – dva izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske  i druge odgovarajuće struke
– poznavanje rada u računalnom sustavu Word/Windows  te brzina i točnost u prijepisu,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit.
2.  Administrativni referent-upisničar - jedan izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke
– poznavanje rada u računalnom sustavu Word/Windows,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno broj mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti (obvezna dokumentacija):


•životopis
•dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
•dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
•preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto)
•presliku rješenja ili potvrdu o priznatom status-kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva
•presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočit izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Zagrebu, Ured predsjednika suda, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, s naznakom: »Prijava na javni natječaj  - i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju«
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se  u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 93/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Županijskog suda u Zagrebu.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvijete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, bit će poslana elektroničkom poštom na te e-adrese.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu https://sudovi.hr/hr/zszg/zaposljavanje/zaposljavanje u rubrici pod nazivom »zapošljavanje« te na web-stranici Ministarstva pravosuđa i  uprave (https://mpu.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi).
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu https://sudovi.hr/hr/zszg/zaposljavanje/zaposljavanje u rubrici pod nazivom »zapošljavanje« istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na  web-stranici Županijskog suda u Zagrebu https://sudovi.hr/hr/zszg/zaposljavanje/zaposljavanje u rubrici pod nazivom »zapošljavanje«.
O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu https://sudovi.hr/hr/zszg/zaposljavanje/zaposljavanje u rubrici pod nazivom »zapošljavanje«.
Predsjednik suda obustavit će postupak javnog natječaja u slučaju kada se u roku određenom natječajem, nije prijavio ni jedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvijete za prijam i raspored, ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju ili razgovoru.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i  uprave.

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.