7. referent u odjelu za programsku infrastrukturu i nabavu

Br. oglasa: 411973554
Na neodređeno

7. referent u odjelu za programsku infrastrukturu i nabavu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 121/17, 30/23), članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, članka 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/22, 127/22, 58/23, 128/23), Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje


NATJEČAJ
za radna mjesta


7. referent u Odjelu za programsku infrastrukturu i nabavu, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:
- završena gimnazija ili srednja strukovna škola u četverogodišnjem trajanju društvene ili prirodne ili tehničke struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
- položen ispit o stručnoj osposobljenosti za rad na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
- znanje engleskoga jezika
- aktivno znanje rada na računalu.
Opis poslova navedenog radnog mjesta:
- obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
- obavlja sve poslove pisarnice, pošte i arhiviranja spisa i drugoga gradiva u skladu s pozitivnim propisima RH i internim procedurama Agencije
- daje upute o uredskom poslovanju za potrebe Agencije radnicima
- sudjeluje u izradi Plana klasifikacijskih oznaka i drugih internih dokumenata vezanih uz rad pisarnice
- ulaže predmete po arhivskim znakovima i vodi arhivsku knjigu
- obavlja vanjsku i unutarnju dostavu pošte i spisa po ustrojstvenim jedinicama u Agenciji i sjedištima tijela na području grada Zagreba
- obavlja poslove vođenja pismohrane i popisivanja arhivskoga gradiva
- osigurava materijalno-fizičku zaštitu gradiva
- izlučuje registraturna gradiva kojima su prošli rokovi čuvanja te priprema predaju arhivskoga gradiva HDA-u
- izdaje gradiva na korištenje te o tome vodi evidenciju
- radi na telefonskoj centrali i info-pultu Agencije (zaprima telefonske pozive i obavijesti te ih prosljeđuje mjerodavnoj osobi)
- dodjeljuje potrebni uredski i potrošni materijal radnicima Agencije te vodi skladište uredskoga i potrošnoga materijala
- osigurava redovitu otpremu staroga papira, kartona i kutija
- obavlja i druge administrativne poslove vezane uz potrebe Odjela i Agencije
- fotokopira, zaprima, prosljeđuje i šalje elektroničke poruke i pismena
- daje usmene i telefonske obavijesti prema nalogu nadređene osobe
- ispunjava razne tiskanice i obrasce te vodi njihovu evidenciju
- surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
- osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
- odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
- sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
- vodi bilješke na sastancima, prema potrebi
- obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

 

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o dokumentaciji dostavljenoj na ranijim natječajima):
1. životopis na engleskom i hrvatskom jeziku, isključivo u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. u .pdf formatu dostupnom na https://europa.eu/europass/hr,
2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,
3. presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
4. presliku dokaza o stečenoj razini visokog obrazovanja (preslika diplome, a uz inozemne obrazovne kvalifikacije dokaz o provedenom postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja),
5. radnu knjižicu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu kandidata za zapošljavanje ili drugu odgovarajuću potvrdu iz evidencije HZMO-a iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja, odnosno prijave na mirovinsko osiguranje,
6. potvrda prijašnjeg poslodavca, ugovori i druga odgovarajuća dokumentacija iz koje je vidljivo iskustvo rada na odgovarajućim poslovima stečeno izvan radnog odnosa ili iskustvo rada na sličnim poslovima, ako ono odgovara potrebama radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje,
7. presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

U motivacijskom pismu treba jasno obrazložiti motivaciju i interes za prijavljeno radno mjesto. U slučaju prijave na više radnih mjesta, zasebno motivacijsko pismo podnosi se za svako radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku. 

Radnim iskustvom prvenstveno se smatra radni staž. Radnim stažem smatra se radno iskustvo kandidata za zapošljavanje stečeno tijekom radnog odnosa, a koje je evidentirano pri HZMO-u. Dokazuje se radnom knjižicom, elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu kandidata za zapošljavanje ili drugom odgovarajućom potvrdom iz evidencije HZMO-a iz kojih je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja, odnosno prijave na mirovinsko osiguranje. Iznimno se umjesto radnog staža može priznati i iskustvo rada na odgovarajućim poslovima stečeno izvan radnog odnosa (volontiranjem, radom preko ugovora o djelu, radom na studentskim poslovima i sl.) ili iskustvo rada na sličnim poslovima, ako ono odgovara potrebama radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje, o čemu posebnu odluku donosi ravnatelj Agencije, na temelju priložene dokumentacije kojom se potvrđuje iskustvo rada i vrsta posla.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i selekcijskog razgovora (jedan ili dva kruga razgovora). Između dana pozivanja i dana pisanog testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

Pisano testiranje uključuje i psihologijsko testiranje. Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje, već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju znanja i prošli bodovni prag, i to deset najboljih kandidata po rezultatu testiranja znanja po pojedinom radnom mjestu. Ako je na testiranju znanja zadovoljilo manje od deset kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su prošli bodovni prag. Ako nitko od kandidata nije zadovoljio na testiranju znanja, na intervju se može pozvati kandidat koji je ostvario najviši broj bodova, odnosno svaki sljedeći kandidat redom prema ostvarenom broju bodova.

Na temelju rezultata testiranja i selekcijskog razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno sa 26. svibnja 2024.:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta)

- osobno ili poštom na adresu:
Auris Holt d.o.o. – Antal international Network -  Croatia
Visočička 11
10 000 Zagreb

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, a ako je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom zaprimanja.

O obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na https://ampeu.hr/o-nama/obrada-osobnih-podataka

 

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Srednja škola
Mjesto rada
Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.