Učitelj / ica povijesti i geografije

Br. oglasa: 127253705
Na određeno

Učitelj / ica povijesti i geografije

OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE
Otrić-Seoci, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola „Otrići-Dubrave“,Otrić-Seoci 3,Otrić-Seoci raspisuje

                                                                NATJEČAJ
za radno mjesto:
-Učitelj/ica povijesti i geografije-1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme,34 sata tjedno,
određeno-zamjena do povratka s roditeljskog dopusta


Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole „Otrići-Dubrave“ Otrić-Seoci


Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:


Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati sukladno općim propisima o radu  moraju ispunjavati i posebne uvjete:
-poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno - obrazovnog rada
- posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa  sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19 i 64/20)
- posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19 i 75/20)
- da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19 i 64/20).


Kandidat koji se prijavljuje na natječaj obvezan  je prijavu na natječaj vlastoručno potpisati te u prijavi navesti i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te  svoje osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i po mogućnosti email adresu).


Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
- životopis
- dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja ( preslika diplome o završenom studiju)
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od  dana  objave natječaja.
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.
Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata koje se ne vraćaju  kandidatu nakon završenog natječajnog postupka (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.


Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Otrići-Dubrave“ Otrić-Seoci.


Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola „Otrići-Dubrave“, Otrić-Seoci 3, 20342 Otrić-Seoci, s napomenom  za natječaj - radno mjesto:
Učitelj/ica povijesti i geografije


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.


Kandidat  koji  se poziva na pravo prednosti  pri  zapošljavanja na temelju članka  102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. broj  121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03,  148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. ,39/18., i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima to isto pravo ostvaruju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:


https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Za kandidate koji su se prijavili na natječaj, a koji ispunjavaju uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje znanja i sposobnosti sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Otrići-Dubrave“, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole „Otrići-Dubrave“Otrić-Seoci, http://os-otrici-dubrave.skole.hr/.


Procjena i vrednovanje znanja i sposobnosti kandidata obavit će se prema odredbama Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.


Kandidati su obvezni pristupiti procjeni i vrednovanju znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.


Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.


Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Osnovne škole „Otrići-Dubrave“


Povjerenstvo utvrđuju listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje  razgovor (intervju).


Sadržaj i način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanja kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Otrići-Dubrave“ Otrić-Seoci, http://os-otrici-dubrave.,
u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.


Vrijeme i mjesto održavanja testiranja razgovora (intervjua) s Povjerenstvom objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje razgovor (intervju) na mrežnoj stranici Osnovne škole „Otrići-Dubrave“,Otrić-Seoci, http://os-otrici-dubrave.skole.hr/,
 u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV NA TESTIRANJE“


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole“Otrići-Dubrave“ Otrić-Seoci , http://os-otrici-dubrave.skole.hr/,
u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „REZULTATI NATJEČAJA“, u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora s odabranim  kandidatom, a iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Natječaj je objavljen  11. listopada 2021.g. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 19.listopada  2021.g.


Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi „Otrići-Dubrave“Otrić-Seoci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno  odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (2016/679)  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).


Klasa: 112-01/21-02/216.
Urbroj: 2148-18-01-21-1
Otrić-Seoci 11. listopada  2021. godine


                                                                                                  Ravnatelj:


                                                                                                             Duško Dominiković, prof.
 

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Otrić-Seoci, Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.

; ;