Medicinska sestra / tehničar ili prvostupnik / prvostupnica sestrinstva u timu t1 / t2

Br. oglasa: 496744477
Na određeno

Medicinska sestra / tehničar ili prvostupnik / prvostupnica sestrinstva u timu t1 / t2

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije
Krapina, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od  30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ,KLASA: 500-01/20-01/85, Ur.broj: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje
 
JAVNI  NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta:


2. Medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u timu T1/T2 -dva (2) izvršitelj-a/ -ice na određeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:
 - medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izuzev ako su
  završile/li obrazovanje u trajanju od pet godina,
- odobrenje za samostalan rad,
- položen stručni ispit,
- vozačka dozvola B kategorije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

  • životopis,
  • presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku  svjedodžbe ili diplome),
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),
  • dokaz o položenom stručnom ispitu -preslika
  • presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore
  • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet,
  • presliku vozačke dozvole s obje strane (samo za radno mjesto pod br.2.).


Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.
Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda,web stranci Zavoda,  te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.
 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti  pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.
 Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- ) ) .
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju .

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr .

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,s naznakom „ Za natječaj",u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr .
 
 

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola, Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.